Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Koordinuoja projekto veiklų dalykinį vykdymą ir atlieka paslaugų tiekėjų, projekto darbuotojų atliekamos veiklos dalykinę kontrolę ir priežiūrą.

2. Priima paslaugų tiekėjų, projekto partnerių ataskaitas, jas analizuoja ir prireikus teikia pastabas.

3. Bendrauja su kitomis institucijomis savo veiklos klausimais. 

4. Rengia savo veiklos ataskaitas, teisės aktus ir kitus dokumentus savo veiklos klausimais, pagal poreikį jas pristato.

5. Pagal kompetenciją vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

6. Bendradarbiauja su partneriais ir kitomis institucijomis veiklos klausimais.

7. Vykdo kitas su projekto įgyvendinimu ir valdymu susijusias funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektų, gaunančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, tvarkymą išmanymas bei taikymas darbe.

3. Projekto vadovo darbo patirtis.

4. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

6. Raštvedybos taisyklių išmanymas.

7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Organizuotumas, Iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.