Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo projekte numatytas veiklas.

2. Open R&D Lietuva vadovo pavedimu kuruoja projekto partnerių veiklas. 

3. Bendrauja su kitomis institucijomis savo veiklos klausimais. 

4. Rengia savo veiklos ataskaitas, informaciją viešosioms informacijos priemonėms, renginiams, pagal poreikį jas pristato.

5. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

6. Pagal kompetenciją vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektų, gaunančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, tvarkymą išmanymas bei taikymas darbe.

3. Ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis inovacijų srityje.

4. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

6. Raštvedybos taisyklių išmanymas.

7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.