Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo mokslo ir verslo subjektų, norinčių ir/ar galinčių teikti /gauti MTEPI paslaugas, paiešką Lietuvoje ir užsienyje, aiškinasi jų galimybes ir poreikius.

2. Organizuoja susitikimus tiek Lietuvoje tiek užsienyje, populiarindamas „Open R&D Lietuva“ teikiamas MTEPI paslaugas. 

3. Plėtoja mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir jį populiarina.

4. Organizuoja tikslinių grupių konsultacinius-informacinius susitikimus, padeda atskleisti bendrus interesus, tarpininkauja priimant sprendimus.

5. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą.

6. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius nurodymus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių projektų, gaunančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, tvarkymą išmanymas bei taikymas darbe.

3. Ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis inovacijų srityje.

4. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

5. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

6. Raštvedybos taisyklių išmanymas.

7. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

8. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

9. Organizuotumas, Iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.