Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo projekte numatytas veiklas.

2. Talpina projekto informaciją interneto svetainėje H2020.lt. 

3. Rengia mokslininkų ir kitų tyrėjų apklausas dėl pasiūlymų gerinant ir naudojant priemones projekto tikslui pasiekti. Analizuoja, sistemina kitus mokslo (verslo) sektoriaus tyrėjų dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų programose poreikius ir pateikia apibendrintus duomenis. Skelbia kitų šalių mokslo (verslo) sektoriaus tyrėjų partnerystės paieškas partnerystės projektuose paklausos žinutes ir kitą informaciją reikalingą tikslinės grupės nariams.

4. Rengia straipsnius ir rekomendacijas ir skelbia juos interneto svetainėje.

5. Viešina interneto svetainę H2020.lt mokymų, konsultacijų ir kitų renginių metu.

6. Rengia ir koordinuoja mokslo bendruomenės, mokslo ir studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų diskusijas projekto įgyvendinimo klausimais.

7. Dalyvauja inovatyvaus Lietuvos mokslo potencialą pristatančio filmo koncepcijos kūrime, teikia rekomendacijas.

8. Vykdo projekto veiklų naudos ir vizijos pristatymą tikslinėms grupėms – mokslininkams ir kitiems tyrėjams, mokslo vadybininkams bei dalyvauja kitose projekto veiklose padėjėjo pozicijoje.

9. Rengia projekto veiklai reikalingas sutartis, teisės aktus ir kitus dokumentus.

10. Prisideda vertinant turimą mokslo potencialą, rengiant mokymų dalyvių atrankas, atlieka apklausas.

11. Atlieka projekto dalyvių dalykinių ataskaitų turinio analizę ir jas apibendrinus renka reikalingą informaciją.

12. Bendrauja su Europos technologinės platformos atstovais, apibendrina jų ataskaitas.

13. Bendrauja su kitomis institucijomis savo veiklos klausimais. 

14. Rengia savo veiklos ataskaitas, informaciją viešosioms informacijos priemonėms, renginiams, pagal poreikį jas pristato, o taip pat organizuoja informacines dienas ir kitus projekto renginius, rengia jiems medžiagą, skaito pranešimus šių renginių metu.

15. Teikia individualias konsultacijas.

16. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

17. Pagal kompetenciją vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI PAGAL DARBO SUTARTĮ

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas. 

2. Darbo patirtis projektų vykdymo srityje.

3. Labai geras užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.

4. Kompiuterinis raštingumas (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer).

5. Mokėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją.

6. Gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

7. Organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas.