Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą.

2. Teikia direktoriui siūlymus įgyvendinant inovacijų plėtrai, naujų technologijų atsiradimui reikalingų MTEPI politiką.

3. Užtikrina Agentūrai pavestų funkcijų koordinuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis ir jų prioritetus įgyvendinimą.

4. Įgyvendina priemones, skatinančias mokslo ir technologijų parkų veiklą, teikia siūlymus direktoriui dėl šių priemonių rengimo.

5. Direktoriaus pavedimu administruoja kitas MTEPI programas ar priemones, pavestas skyriaus kuruojamai sričiai.

6. Rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei kitus dokumentus skyriaus veiklos klausimais, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus.

7. Užtikrina statistinių duomenų rinkimą ir analizę skyriaus veiklos klausimais.

8.Rengia ir dalyvauja rengiant informacinę medžiagą skyriaus veiklos klausimais.

9. Inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją Agentūros tinklalapiui savo veiklos klausimais.

10. Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas Agentūrai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

11. Palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, bendradarbiauja su mokslo ir verslo bendruomenėmis savo veiklos kausimais.

12. Vertina skyriaus valstybės tarnautojus.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą socialinių mokslų srities inovacijų vadybos krypties.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, inovacijų paramą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

4. Turėti 3metų darbo patirtį administruojant MTEPI programas ar įmonių paramos schemas.

5. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.