Konkursai į valstybės tarnybą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skelbia priėmimą į Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas:

Pareigos

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Pagrindinės funkcijos

 • Teikia siūlymus vadovybei įgyvendinant inovacijų plėtrai, naujų technologijų atsiradimui reikalingų MTEPI politiką.
 • Direktoriaus pavedimu administruoja MTEPI programas ir priemones, pavestas skyriaus kuruojamai sričiai.
 • Rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei kitus dokumentus skyriaus veiklos klausimais, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, dalyvauja koordinuojant jų įgyvendinimą, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus.
 • Užtikrina statistinių duomenų rinkimą ir analizę savo veiklos klausimais.
 • Rengia ir dalyvauja rengiant informacinę medžiagą skyriaus veiklos klausimais.
 • Inicijuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius informacijai skleisti bei konsultuoti, apibendrina turimą informaciją ir rengia medžiagą publikacijoms, rengia informaciją Agentūros tinklalapiui savo veiklos klausimais.
 • Direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas Agentūrai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
 • Palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, bendradarbiauja su mokslo ir verslo bendruomenėmis savo veiklos kausimais.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, finansų sistemą, valstybės pagalbą, mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą, inovacijas, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
 • Būti susipažinusiam su Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, inovacijų programas bei jų finansavimą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat su tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose.
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant viešojo finansavimo šaltinių lėšomis finansuojamas programas (projektus).
 • Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo B2 lygiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo skyriaus darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.
 • Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Kur ir kokius dokumentus būtina pateikti

Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentų pateikimo data

Dokumentai priimami iki 2019 m.  liepos 18 d.

Pretendentų atrankos būdas

Testas žodžiu (pokalbis).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-11