BDAR

Atsakymai visuomenei apie Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ikiprekybinį pirkimą

Data

2020 04 15

Įvertinimas
1
question-mark-1495858_1280.jpg

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pateikia atsakymus į klausimus apie  ikiprekybinių pirkimų projektą „Technologinės sistemos (Jausmomačio), skirtos matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie žmogaus jausmus ir emocinę būseną, sukūrimas“.

Kas yra ikiprekybinis pirkimas?

Tai yra Europos Komisijos patvirtintas visoje ES naudojamas investicijų į inovatyvių produktų kūrimą skatinimo būdas. Ikiprekybiniai pirkimai skirti visuomenės, valstybės ar institucijos problemų sprendimui.

Kas yra perkama ikiprekybinių pirkimų būdu?

Yra perkami moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros paslaugos, kurių tikslas sukurti inovatyvų produktą. Tai yra ikiprekybinių pirkimų unikalumas – kad jų dėka rinkoje atsiranda moksliniais tyrimais pagrįsti produktai.

Kodėl skirtas 650 tūkst Eur finansavimas Trakų rajono savivaldybės ikiprekybiniam pirkimui?

Ikiprekybinis pirkimas yra finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, kurią kuruoja kita institucija – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) neskiria lėšų ikiprekybiniams pirkimams. Informacija apie visus finansuojamus Ikiprekybinius pirkimus yra prieinama viešai.

Kaip vykdomi ikiprekybiniai pirkimai?

Tai yra labai ilga ir su daug atsarginių svertų procedūra, schematiškai atrodanti taip:

I žingsnis – teigiama ekspertų išvada.

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ekspertinio vertinimo procedūras pradėjo 2018 m. spalio mėn.  Ikiprekybinis buvo patvirtintas 2019 m. kovo mėn. Lietuva yra vienintelė ES valstybė, kurioje institucijos privalo gauti kitos institucijos leidimą vykdyti ikiprekybinį pirkimą. Tai yra MITA kontrolės ir apsaugos nuo investicijų ne į mokslinius tyrimus būdas.

II žingsnis – sprendimas dėl galimybės gauti ES struktūrinių fondų finansavimą pagal priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Klausimą dėl finansavimo skyrimo ikiprekybiniams pirkimams sprendžia Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri priima sprendimą dėl projekto įtraukimo į valstybės finansuojamų projektų sąrašą. 

III žingsnis – finansavimo gavimas.

Struktūrinių fondų priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT administruoja Lietuvos verslo paramos agentūra. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba projekto finansavimo administravimo sutartį su LVPA pasirašė  2019 m. gruodžio mėn.

IV žingsnis – pirkimo sąlygų ir kvietimo dalyvauti konkurse bei kurti jausmus matuojantį prietaisą sukūrimas.

V žingsnis - potencialių dalyvių (verslo ir mokslo subjektų) pasiūlymų dalyvauti paskelbtame ikiprekybiniame pirkime gavimas.

Perkančioji organizacija dalyvių pasiūlymus prašo pateikti iki 2020 m. gegužės 18 d. 11 val. Šiuo metu nėra gautas nei vieno dalyvio pasiūlymas. MITA neturi informacijos apie dalyvius, kurie planuoja teikti pasiūlymus.

VI žingsnis - gautų dalyvių pasiūlymų ekspertinis vertinimas ir 4 dalyvių, kurie įgyvendintų I ikiprekybinio pirkimo etapą ir sukurtų koncepciją, atrinkimas.

Dalyvių pasiūlymus vertina ir ikiprekybinio pirkimo I etapo vykdymui atrenka išoriniai MITA ir Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos perkančiosios organizacijos ekspertai. Jeigu ne mažiau nei 3 dalyviai pateikdami pasiūlymą nepagrindžia, kad jų planuojamam kurti produktui yra reikalingi MTEP, tuomet ikiprekybinis pirkimas negali būti vykdomas ir turi būti nutrauktas nepriklausomai nuo to, kiek pasiūlymo vertinimo balų dalyviai surinko. Šiuo metu potencialūs dalyviai pasiūlymus gali teikti dalyvauti I etape, kurio vertė yra 10 000 EUR kiekvienam dalyviui.

VII žingsnis- ikiprekybinio pirkimo vykdymas.

  • sutartys su dalyviais ir finansavimas yra skiriamas tik vienam ikiprekybinio pirkimo etapo vykdymui;
  • po kiekvieno etapo yra vykdomas ekspertinis vertinimas ir sprendžiama dėl sekančio etapo vykdymo tikslingumo bei dalyvių, kurie tą etapą vykdys;
  • kurdami inovatyvųjį produktą dalyviai konkuruoja tarpusavyje, kuris pasiūlys geresnį sprendimo variantą, mažiausiai ekspertinio vertinimo balų surinkęs dalyvis atmetamas.

Ikiprekybiniai pirkimai yra vykdomi pagal žemiau pavaizduotą schemą:

Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ikiprekybinis pirkimas šiuo metu yra nuliniame arba pasiūlymų vykdyti ikiprekybinį pirkimą paskelbimo etape. Nei vienas dalyvis nėra pateikęs siūlymo dalyvauti ikiprekybiniame pirkime. MITA neturi informacijos apie dalyvius, kurie planuoja teikti pasiūlymus. Informacija apie šį ikiprekybinį pirkimą yra paskelbusi ir Europos Komisija, todėl tikėtina, kad jame dalyvaus ne vien tik dalyviai iš Lietuvos.

Kas sprendžia, ar yra pagrindas vykdyti ikiprekybinį pirkimą?

Ikiprekybinių pirkimų ekspertų grupė, sudaryta iš 5 asmenų: 3 atstovų iš skirtingų  Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir (arba) verslo (šiuos asmenis vertinimui parenka Ekspertų taryba), 1 Lietuvos mokslo tarybos paskirto atstovo ir 1 MITA atstovo. Sprendimus priima kompetentingi savo srityje asmenys, paprastai turintys daktaro  arba habilituoto mokslų daktaro laipsnį ir profesoriaus pedagoginį vardą.

Ar MITA vykdo Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ikiprekybinį pirkimą?

Ne. Jį vykdo Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnyba. MITA funkcija yra analogiška Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijai viešuosiuose pirkimuose. MITA koordinuoja ikiprekybinius pirkimus, stebi, kad procedūros vyktų nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, bet pati jų nevykdo.

Kuo skiriasi ikiprekybinis pirkimas nuo hakatono?

Hakatone dalyviai turi ribotą laiką idėjos išvystymui, paprastai nuo kelių dienų iki kelių savaičių, todėl kurdami produktą nevykdo išsamių mokslinių tyrimų. Ikiprekybiniai pirkimai trunka kelis metus, kurie yra skirti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymui.

Kuo skiriasi Trakų rajono savivaldybės ikirpekybinis pirkimo objektas nuo programėlės „Act on Crisis“?

Ikiprekybinio pirkimo objektas yra šešias pagrindines asmens emocijas matuojančio prietaiso sukūrimas, programėlės „Act on Crisis“ tikslas – suteikti emocinę paramą, išgyvenantiems nerimą. Šie du objektai yra visiškai skirtingi. Ikiprekybinio pirkimo metu sukurto prietaiso viena iš panaudojimo sričių galėtų būti įvertinimas, ar veiksmingai buvo per programėlę suteikta pagalba.