Paslaugos

MTEP veiklų vertinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 metų birželio 6 dienos nutarimu Nr. 650 patvirtino Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapų klasifikacijos aprašą, taip pat šiuo nutarimu Vyriausybė pavedė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kilus neaiškumų, vertinti ir teikti ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP.

2.

Paslaugos kategorija

Dokumentų išdavimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

60 k. d. 

4.

Prašymo pateikimas

Užpildytas prašymas (pildomas tiesiogiai adresu www.e-mokslovartai.lt) su priedais (MTEP veiklos vykdytojų gyvenimo aprašymai; kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.).

5.

Prašymo forma

http://www.mita.lt/lt/ekspertine-veikla/mtep-veiklu-vertinimas

6.

Paslaugos teikėjas

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt (pelno mokesčių lengvatų klausimais)

Audrius Žvikas, vyriausiasis specialistas, tel. 8 679 56443, el. p. audrius.zvikas@mita.lt (paraiškų ekspertinio vertinimo klausimais)

7.

Paslaugos vadovas

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

Audrius Žvikas, vyriausiasis specialistas, tel. 8 679 56443, el. p. audrius.zvikas@mita.lt

8.

Prašymo pateikimas

Dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis per MTEPIS (interneto svetainės adresas http://www.e-mokslovartai.lt, skiltis „Kuriame“).

MITA išvados pateikimo tvarka: per MTEPIS.

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Asmenų konsultavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Klientai konsultuojami šiais klausimais:

galimybės dalyvauti nacionalinėse programose ir priemonėse:

  • priemonė „Inovaciniai čekiai“;
  • priemonė „Pramoninės nuosavybės teisių apsauga tarptautiniu mastu“;
  • priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“;
  • galimybės dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose: „Horizontas 2020“, „Eureka“, „Eurostars“, „BSR Inovacijų ekspresas“;
  • paraiškų rengimas ir vertinimas;
  • projektų administravimas;
  • partnerių paieška;
  • finansinė parama;
  • ekspertų registracija;
  • ekspertinės konsultacijos idėjos realizavimui.
2.

Paslaugos kategorija

Klientų konsultavimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

Iš karto (kai kreipiamasi telefonu)
3 d. d. (kai kreipiamasi el. paštu)
20 d. d. (kai kreipiamasi raštu)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

-

5.

Prašymo forma

Laisva

6.

Paslaugos teikėjas

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus darbuotojai, projektų darbuotojai

7.

Paslaugos vadovas

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Ričardas Valančiauskas, el. p. ricardas.valanciauskas@mita.lt, tel. 8 647 89713

8.

Prašymo pateikimas

Bendruoju el. p. info@mita.lt, tel. 8 5 2644708 arba darbuotojų el. pašto adresais, telefonais.

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatai

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Ekspertų registravimas į MITA ekspertų duomenų bazę

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Kandidatais į ekspertus gali būti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, įmonių, pramonės asociacijų, kitų organizacijų siūlomi atstovai, taip pat mokslininkai, tyrėjai ir verslininkai savarankiškai siūlantys savo kandidatūras. Kandidatai, siekiantys tapti MITA ekspertais, internetu per elektroninę sistemą pateikia užpildytą MITA direktoriaus nustatytos formos eksperto anketą. Ekspertų taryba, patikrinusi kandidato į ekspertus pateiktų duomenų atitikimą reikalavimams, priima sprendimą dėl kandidato duomenų įtraukiamo į MITA ekspertų duomenų bazę.

2.

Paslaugos kategorija

Ekspertinis vertinimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Eksperto anketa

5.

Prašymo forma

MTEPIS (www.e-mokslovartai.lt) esanti forma

6.

Paslaugos teikėjas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistas (tel. 8 679 56443)

7.

Paslaugos vadovas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistas (tel. 8 679 56443)

8.

Prašymo pateikimas

MTEPIS adresu www.e-mokslovartai.lt

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

https://mita.lrv.lt/Forms/agenturos-teikiamu-viesuju-ir-administraciniu-paslaugu-kokybes-vertinimo-anketa

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-05