BDAR
gdpr

Paslaugos

Ekspertinių išvadų dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai teikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 metų birželio 6 dienos nutarimu Nr. 650 patvirtino Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) etapų klasifikacijos aprašą, taip pat šiuo nutarimu Vyriausybė pavedė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, ūkio subjektui ar mokesčių administratoriui kilus neaiškumų, vertinti ir teikti ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP.

2.

Paslaugos kategorija

Dokumentų išdavimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

60 k. d. 

4.

Prašymo pateikimas

Užpildytas prašymas (pildomas tiesiogiai adresu www.e-mokslovartai.lt) su priedais (MTEP veiklos vykdytojų gyvenimo aprašymai; kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.).

5.

Prašymo forma

http://www.mita.lt/lt/ekspertine-veikla/mtep-veiklu-vertinimas

6.

Paslaugos teikėjas

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Keršienė (+370) 604 79828

7.

Paslaugos vadovas

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Keršienė (+370) 604 79828
8.

Prašymo pateikimas

Dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis per MTEPIS (interneto svetainės adresas http://www.e-mokslovartai.lt, skiltis „Kuriame“).

MITA išvados pateikimo tvarka: per MTEPIS.

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vertinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11. 

Nuoroda į PASIS sistemą.

Asmenų konsultavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Klientai konsultuojami šiais klausimais:

galimybės dalyvauti nacionalinėse programose ir priemonėse:

  • priemonė „Inovaciniai čekiai“;
  • priemonė „Pramoninės nuosavybės teisių apsauga tarptautiniu mastu“;
  • priemonė „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“;
  • galimybės dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose: „Horizontas 2020“, „Eureka“, „Eurostars“, „BSR Inovacijų ekspresas“;
  • paraiškų rengimas ir vertinimas;
  • projektų administravimas;
  • partnerių paieška;
  • finansinė parama;
  • ekspertų registracija;
  • ekspertinės konsultacijos idėjos realizavimui.
2.

Paslaugos kategorija

Klientų konsultavimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

Iš karto (kai kreipiamasi telefonu)
3 d. d. (kai kreipiamasi el. paštu)
20 d. d. (kai kreipiamasi raštu)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

-

5.

Prašymo forma

Laisva

6.

Paslaugos teikėjas

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus darbuotojai, projektų darbuotojai

7.

Paslaugos vadovas

MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Lina Kisielė, el. p. [email protected], tel. 8 600 45965

8.

Prašymo pateikimas

Bendruoju el. p. [email protected], tel. 8 5 2644708 arba darbuotojų el. pašto adresais, telefonais.

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nuostatai

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

Ekspertų registravimas į MITA ekspertų duomenų bazę

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

Kandidatais į ekspertus gali būti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, įmonių, pramonės asociacijų, kitų organizacijų siūlomi atstovai, taip pat mokslininkai, tyrėjai ir verslininkai savarankiškai siūlantys savo kandidatūras. Kandidatai, siekiantys tapti MITA ekspertais, internetu per elektroninę sistemą pateikia užpildytą MITA direktoriaus nustatytos formos eksperto anketą. Ekspertų taryba, patikrinusi kandidato į ekspertus pateiktų duomenų atitikimą reikalavimams, priima sprendimą dėl kandidato duomenų įtraukiamo į MITA ekspertų duomenų bazę.

2.

Paslaugos kategorija

Ekspertinis vertinimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Eksperto anketa

5.

Prašymo forma

MTEPIS (www.e-mokslovartai.lt) esanti forma

6.

Paslaugos teikėjas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistas Audrius Žvikas, [email protected], tel. 8 679 56443

7.

Paslaugos vadovas

Teisės, pirkimų ir vertinimų skyriaus vyr. specialistas Audrius Žvikas, [email protected], tel. 8 679 56443

8.

Prašymo pateikimas

MTEPIS adresu www.e-mokslovartai.lt

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros 2011 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 2V-27 „Dėl Ekspertinio vertinimo organizavimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

https://mita.lrv.lt/Forms/agenturos-teikiamu-viesuju-ir-administraciniu-paslaugu-kokybes-vertinimo-anketa

12.

Nuoroda į PASIS sistemą.

Inovatyvios įmonės statuso suteikimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Paslaugos apibūdinimas

MITA neatlygintinai įmonėms, siekiančioms pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, gali suteikti inovatyvios įmonės statusą, patvirtinantį, kad įmonė turi gebėjimus savarankiškai identifikuoti MTEP ir atskirti MTEP veiklas nuo kitų susijusių įmonės vykdomų veiklų. Inovatyvios įmonės statuso suteikimas yra prilyginamas MITA išvadai dėl ūkio subjekto veiklos priskyrimo MTEP ir yra taikomas tik siekiant pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis MTEP veiklai.
Ūkio subjektas turi turėti galiojančius darbo santykius su ne mažiau kaip 2 darbuotojais, kurie yra įtraukti į Agentūros ekspertų duomenų bazę ir kurių mokslinių tyrimų sritis ir kryptis atitinka ūkio subjekto veiklos mokslinių tyrimų sritį ir kryptį.
2.

Paslaugos kategorija

Statuso suteikimas

3.

Paslaugos suteikimo trukmė

30 k. d.

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Prašymas arba užklausa, kuriuose būtų nurodomi bendra informacija ir informacija apie ūkio subjektų darbuotojus, kurie yra įtraukti į Agentūros ekspertų duomenų bazę.

5.

Prašymo forma

Prašymas dėl inovatyvios įmonės statuso suteikimo arba užpildyta užklausa

6.

Paslaugos teikėjas

Vyr. specialistas Audrius Žvikas, [email protected], tel. 8 679 56443

7.

Paslaugos vadovas

Vyr. specialistas Audrius Žvikas, [email protected], tel. 8 679 56443

8.

Prašymo pateikimas

El. p. pateikiant prašymą arba užpildžius apklausą

9.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Agentūros direktoriaus 2012 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 2V-72 „Dėl Ūkio subjektų vykdomų veiklų priskyrimo moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vertinimo tvarkos aprašo bei Rekomendacijų dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesų dokumentavimo patvirtinimo“

10.

Paslaugos suteikimo kaina

Neatlygintinai

11.

Paslaugos kokybės vertinimas

https://mita.lrv.lt/Forms/agenturos-teikiamu-viesuju-ir-administraciniu-paslaugu-kokybes-vertinimo-anketa

12. 

Nuoroda į PASIS sistemą.

Asmenų aptarnavimas

MITA piliečių chartija 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-16