BDAR

Konkursas dėl NASA stažuočių

Galioja iki

2020-03-26

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje.

1.2.

Kvietimo numeris

NASA-01

1.3.

Priemonės tikslas

Skatinti studentų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, ugdyti jų įgūdžius vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kosmoso technologijų srityje.

1.4.

Remiama veikla

Studentų dalyvavimas stažuotėse Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje (toliau – NASA).

1.5.

Aktualūs teisės aktai

Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašas (toliau – Aprašas)

2.

Reikalavimai pareiškėjams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

2.1.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ar matematikos studijų programose (angl. science, technology, engineering or mathematics (STEM), susijusiose su kvietime teikti paraiškas nurodytomis stažuotės tematikomis, ne paskutiniajame studijų kurse;

2.1.2. turintys ne žemesnį kaip 8 balų visų studijų rezultatų vidurkį;

2.1.3. mokantys anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2.

3.

Pareiškėjų atranka

3.1.

Atrankos kriterijai

3.1.1. pareiškėjo kompetencija ir atitikimas NASA keliamiems reikalavimams pasirinktuose NASA projektuose;

3.1.2. stažuotės aktualumas pareiškėjo veiklai (pvz., baigiamojo darbo rašymui, verslo kūrimui ir pan.).

3.2.

Atrankos tvarka

3.2.1. pareiškėjų atranka vykdoma konkurso būdu dviem etapais; 3.2.2. pirmąjį atrankos etapą vykdo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra), antrąjį – NASA;

3.2.3. Agentūroje vykdomos atrankos tvarka nustatyta Aprašo III skyriuje.

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

4.1.1. Agentūra skiria ne daugiau kaip 8000 Eur kelionės į / iš Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) ir gyvenimo išlaidoms JAV apmokėti;

4.1.2. Agentūra apmoka dalyvavimo stažuotėje NASA mokestį.

5.

Stažuotės organizavimo tvarka

5.1.

Planuojama vieta

NASA’s Ames Research Center (Kalifornija, JAV)

5.2.

Planuojama data

2020 m. rugpjūčio 24 d. – gruodžio 11 d.

6.

Paraiškų teikimo tvarka

6.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. kovo 26 d. 23.59 val. (Atnaujinta kvietimo data)

6.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su Aprašo 10 p. nurodytais dokumentais el. paštu info@mita.lt.

7.

Kita informacija

7.1.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Eglė Elena Šataitė, vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 604 78738, el. p. egle.elena.sataite@mita.lt.

7.2.

Vizos gavimas

Atrinkti pareiškėjai turi gauti JAV vizą iki planuojamos stažuotės pradžios.

7.3.

Kiti reikalavimai

Teikdami paraiškas pareiškėjai sutinka su NASA nustatytais reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimais dėl intelektinės nuosavybės teisų į stažuotės metu sukurtą intelektinę nuosavybę perdavimo NASA.

7.4.

Stažuotės tematikos

Tematikų sąrašas