BDAR
Close

Kvietimas anksčiau dalyvavusioms įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV

.
Galioja iki

2021-10-11

1.  Bendro pobūdžio informacija
1.1.  Kvietimo pavadinimas Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV)
1.2.  Kvietimo numeris DAP-4
1.3.  Priemonės tikslas Skatinti privačių juridinių asmenų augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.
1.4.  Remiama veikla Privačių juridinių asmenų (2019-2020 m. programos dalyvių) dalyvavimas akceleravimo programoje JAV.
1.5.  Aktualūs teisės aktai

Privačių juridinių asmenų dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2V-292 „Dėl privačių juridinių asmenų dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

2.  Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams
2.1.  Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikoje registruoti privatieji juridiniai asmenys, kurie dalyvavo 2020 m. vykusios akceleravimo programos JAV I etape ir atitinka Aprašo 7 p. reikalavimus.
2.2.  Tinkami dalyviai

Dalyvis yra tinkamas, jei:

- yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
- moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
- tiesiogiai dalyvauja vystant inovatyvius įmonės produktus.

3.  Pareiškėjų atranka
3.1.  Atrankos kriterijai

3.1.1. pareiškėjo vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;
3.1.2. pareiškėjo (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;
3.1.3.   pareiškėjo pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose ir poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.
3.1.4. įmonės pasirengimas dalyvauti 2020 m. akceleravimo programoje.

3.2. Atrankos tvarka Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.
4.  Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai
4.1.  Tinkamos finansuoti išlaidos Tiesiogiai susijusios su dalyvavimu akceleravimo programoje JAV.
4.2.  Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. kelionės į JAV ir iš jos išlaidos;
4.2.2. kelionės JAV teritorijoje išlaidos;
4.2.3. kelionės draudimo išlaidos;
4.2.4. gyvenamojo ploto nuomos JAV išlaidos;
4.2.5. dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos

4.3.  Agentūros apmokamų išlaidų suma 

4.3.1. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.1  - 4.2.4. pap., suma vienam pareiškėjui yra ne daugiau kaip 1000,00 Eur;
4.3.2. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.5 pap., suma vienam pareiškėjui yra 6000,00 Eur.

4.4.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.
5.  Akceleravimo programos organizavimo tvarka
5.1.  Planuojamos veiklos

Planuojama, kad akceleravimo programa bus vykdoma dviem etapais.

- pirmasis etapas planuojama, kad vyks 2021 m. spalio 18-22 d., Vilniuje. Jo metu bus teikiamos individualios konsultacijos dėl verslo plėtros JAV. 
- antrasis etapas planuojama, kad vyks 2021 m. lapkričio mėn. pabaigoje. – gruodžio mėn. pradžioje (trukmė iki vienos savaitės) Bostone (JAV). Jo metu bus:
- organizuojami individualūs susitikimai su potencialiais partneriais, klientais, investuotojais;
- užtikrintas dalyvavimas ryšių mezgimo renginiuose, investuotojų ir verslininkų susirinkimuose (Venture Café ir pan.);
- suteikta darbo vieta Kembridže (Masačiusetsas, JAV).

* Antrasis etapas bus organizuojamas atsižvelgiant į dėl COVID-19 pandemijos įvestus apribojimus vykimui į JAV. Nesant galimybei organizuoti programos Bostone, ji bus vykdoma nuotoliniu būdu.
6.  Paraiškų teikimo tvarka
6.1.  Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. spalio 11 d. 23:59 val.
6.2.  Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su paraiškos 3.1-3.3 dalių vertimu į anglų kalbą ir dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) el. paštu [email protected]

7.  Kita informacija
7.1.  Kontaktiniai asmenys

Deividas Petrulevičius, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr.  +370 645 89 138, el. p. [email protected] .

Lina Kisielė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, tel. Nr. +370 600 45965, el. p. [email protected]