Kvietimas dalyvauti akceleravimo programoje Kanadoje

Galioja iki

2020-04-15

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo akceleravimo programoje Kanadoje.

1.2.

Kvietimo numeris

DAP-01

1.3.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

1.4.

Remiama veikla

Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Kanadoje.

1.5.

Aktualūs teisės aktai

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės (privatieji juridiniai asmenys), atitinkančios Aprašo 7 p. reikalavimus.

2.2.

Tinkami dalyviai

Įmonės darbuotojai (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojai arba nariai).

3.

Pareiškėjų atranka

3.1.

Atrankos kriterijai

3.1.1. įmonės vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;

3.1.2. įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;

3.1.3. įmonės pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose ir poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.

3.2.

Atrankos tvarka

Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tiesiogiai susijusios su dalyvavimu akceleravimo programoje Kanadoje.

4.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. kelionės į Kanadą ir iš jos išlaidos;
4.2.2. kelionės Kanados teritorijoje išlaidos;
4.2.3. kelionės draudimo išlaidos;
4.2.4. gyvenamojo ploto nuomos Kanadoje išlaidos;
4.2.5. dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

4.3.

Agentūros apmokamų išlaidų suma

4.3.1. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.1 ir 4.2.3 pap., suma vienai įmonei yra ne daugiau kaip 1000 Eur;
4.3.2. Agentūros apmokamų išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.2, 4.2.4 ir 4.2.5 pap., suma vienai įmonei yra 8000 Eur.

4.4.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

5.

Akceleravimo programos organizavimo tvarka

5.1.

Planuojama vieta

Torontas (Kanada)

5.2.

Planuojama data

2020 m. birželio-liepos mėn.

5.3.

Planuojamos veiklos

5.3.1. mokymai apie Kanados inovacijų ir startuolių ekosistemą, verslo kultūrą, startuoliams skirtas valstybės programas, inovatyvaus verslo vystymą ir pan.;
5.3.2. konsultacijos dėl įmonės steigimo Kanadoje, mokesčių, intelektinės nuosavybės valdymo, investicijų pritraukimo ir pan.;
5.3.3. susitikimai su potencialiais partneriais, klientais, investuotojais;
5.3.4. dalyvavimas verslo ryšių mezgimo renginiuose, investuotojų ir verslininkų susirinkimuose, konferencijose (Collision ir pan.).

6.

Paraiškų teikimo tvarka

6.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. balandžio 15 d. 23.59 val. (atnaujinta data)

6.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su paraiškos 3.1-3.3 dalių vertimu į anglų kalbą el. paštu info@mita.lt.

7.

Kita informacija

7.1.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Gintaras Jodinskas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 645 61758, el. p. gintaras.jodinskas@mita.lt.

______________