Kvietimas dalyvauti "European Academy" ir kituose tarptautiniuose mokymuose pagal TYKU II projektą

Galioja iki

2019-01-01

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia mokslininkus ar tyrėjus iš mokslo sektoriaus aktyviai dalyvauti tarptautiniuose MTEPI projektų rengimo, valdymo ar administravimo mokymuose.

MITA planuojantiems dalyvauti praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose apmokės išlaidas neviršijančias 2370 Eur (įskaitant kelionės, pragyvenimo ir mokesčio už mokymus išlaidas. Agentūra, atsižvelgdama į mokymų trukmę, dėstytojų kvalifikaciją ar kitas pagrįstas aplinkybes, gali nustatyti kitą Agentūros apmokamą dalyvavimo praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose išlaidų didžiausią galimą dydį ar sąlygas). 

MITA planuoja finansuoti 25 dalyvių dalyvavimą mokymuose.

Mokymus galite rinktis iš European Academy siūlomų mokymų: http://www.european.academy/courses arba kitų jūsų lūkesčius atitinkančių.

  • Paraiškos dalyvauti mokymuose priimamos iki 2019 m. sausio 1 d.
  • Mokymai turi baigtis iki 2019 m. kovo 1 d.

Paraiškos finansavimui į mokymus gauti teikiamos svetainėje www.e-mokslovartai.lt.

Kviečiame aktyviai dalyvauti pasirinktuose mokymuose ir teikti paraiškas finansavimui gauti pagal MITA paskelbtą „TYKU2“ kvietimą.

Primename, kad pagal TYKU2:

  • tinkami pareiškėjai  – valstybinės mokslo ir studijų institucijos;
  • tinkami dalyviai – mokslininkai ir kiti tyrėjai, mokslo vadybininkai ir doktorantai.

Remiamos veiklos:

1.    Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su tarptautinių paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;

2.    Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir/ar tyrėjų misijose;

3.    Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;

4.    Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;

5.    Dalyvavimas MTEPI asociacijų, Europos technologijų platformų posėdžiuose, „Horizontas 2020“ komitetų ir kituose susijusiuose renginiuose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;

6.    Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir/ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Konsultacijas teikia: