BDAR

Kvietimas dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

Galioja iki

2020-11-27

 

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose.

1.2.

Kvietimo numeris

DTR-01

1.3.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose (toliau – programos), siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

1.4.

Remiama veikla

1.4.1. įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas;

1.4.2. tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas, organizavimas.

1.5.

Aktualūs teisės aktai

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacijų projektus pagal programas ir atitinkančios Aprašo 8 p. reikalavimus.

2.2.

Tinkami dalyviai

Įmonės darbuotojai (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojai arba nariai).

3.

Reikalavimai renginiams

3.1.

Tinkamų renginių tipai

3.1.1. užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai programų pristatymo renginiai. Tarptautiniais programų pristatymo renginiais nelaikomi darbo grupių, komisijų, komitetų posėdžiai arba susitikimai;

3.1.2 užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai projektų paraiškų rengimo seminarai;

3.1.3. užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai partnerių paieškos renginiai, kuriuose organizuojamos partnerių paieškos sesijos;

3.1.4. užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai konsorciumų susitikimai, skirti parengti projektų paraiškas;

3.1.5. individualūs partnerių paieškos vizitai (taikoma, kai dalyvavimas renginiuose yra finansuojamas programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ dvišalio fondo lėšomis);

3.1.6. Lietuvos Respublikoje organizuojami tarptautiniai konsorciumų susitikimai, skirti parengti projektų paraiškas.

3.2.

Tinkamų renginių data

Renginiuose turi būti dalyvaujama arba jie turi būti organizuojami iki 2020 m. gruodžio 11 d.

4.

Pareiškėjų atranka

4.1.

Atrankos kriterijai

4.1.1. įmonės planuojamo projekto idėjos naujumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyvumas;

4.1.2. įmonės planuojamo projekto idėjos atitikimas programos ir renginio tematikai, renginio atitikimas šio kvietimo 3.1 punkte nurodytų renginių tipui ir tinkamumas įmonės iškeltiems tikslams pasiekti;

4.1.3. įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti planuojamo projekto idėją.

4.2.

Atrankos tvarka

Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.

5.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

5.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tiesiogiai susijusios su dalyvavimu šio kvietimo 3.1.1–3.1.5 pap. nurodytuose renginiuose arba šio kvietimo 3.1.6 pap. nurodytų renginių organizavimu.

5.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

5.2.1. dalyvaujant šio kvietimo 3.1.1–3.1.5 pap. nurodytuose renginiuose:

5.2.1.1. kelionės į užsienio valstybę, kurioje organizuojamas renginys, ir iš jos visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos;

5.2.1.2. pragyvenimo užsienio valstybėje išlaidos;

5.2.1.3. stendo nuomos, gamybos, eksploatavimo, pervežimo ir parodos ploto nuomos išlaidos (Agentūrai organizuojant bendrą įmonių dalyvavimą renginiuose);

5.2.2. organizuojant šio kvietimo 3.1.6 pap. nurodytus renginius:

5.2.2.1. patalpų (įskaitant įrangą) nuomos ir dalyvių maitinimo išlaidos.

5.3.

Agentūros apmokamų išlaidų suma

5.3.1. dalyvavimo renginiuose išlaidos, nurodytos šio kvietimo 5.2.1.1–5.2.1.2 pap., apmokamos taikant Aprašo 22 p. nustatytas fiksuotąsias sumas, kurių dydžiai yra maksimalūs. Fiksuotoji suma yra skiriama įmonei, neatsižvelgiant į dalyvauti renginyje įmonės skiriamų darbuotojų skaičių;

5.3.2. Agentūros apmokamų renginių organizavimo išlaidų, nurodytų šio kvietimo 5.2.2.1 pap., suma vienam renginiui yra ne daugiau kaip 1000 Eur.

5.4.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

6.

Paraiškų teikimo tvarka

6.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. lapkričio 27 d.

6.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).

7.

Kita informacija

7.1.

Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Gintaras Jodinskas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 645 61758, el. p. gintaras.jodinskas@mita.lt.