Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

Galioja iki

2019-12-06

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, skirtuose pasirengti vykdyti projektus pagal tarptautines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas. MITA skiria finansavimą dalyvauti renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas, taip pat organizuoti renginius, skirtus parengti projektų paraiškas. 

KVIETIMAS ĮMONĖMS TEIKTI PARAIŠKAS DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE 

NR. PP-02 

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių. 

Daugiau informacijos apie tarptautines programas (Horizontas 2020, Eurostars-2“ ir pan.) skelbiama MITA interneto svetainėje. 

REMIAMA VEIKLA 

Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. Tinkamų renginių tipai: 

  • užsienyje organizuojami informaciniai renginiai; 

  • užsienyje organizuojami projektų paraiškų rengimo seminarai; 

  • užsienyje organizuojami partnerių paieškos renginiai; 

  • užsienyje organizuojami tarptautinių konsorciumų susitikimai, skirti parengti projektų paraiškas; 

Tarptautinių konsorciumų susitikimų, skirtų parengti projektų paraiškas, organizavimas Lietuvoje. 

FINANSAVIMO FORMA

Negrąžinamoji subsidija (de minimis pagalba). Patirtas išlaidas MITA apmoka kompensavimo būdu. 

DIDŽIAUSIA GALIMA GAUTI FINANSAVIMO SUMA 

Finansavimo dydis (fiksuotoji suma) priklauso nuo užsienio valstybės, kurioje organizuojamas renginys, grupės. Maksimalūs fiksuotųjų sumų dydžiai: 

Grupė Nr. 1: Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika – 608 Eur. 

Grupė Nr. 2: valstybės, nepatenkančios nei į vieną užsienio valstybių grupę – 779 Eur. 

Grupė Nr. 3: Izraelio Valstybė – 1082 Eur. 

Grupė Nr. 4: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika – 1461 Eur. 

Grupė Nr. 5: Japonija – 2078 Eur. 

Maksimali MITA apmokamų tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimo Lietuvoje išlaidų suma vienam renginiui negali viršyti 1000 Eur. 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Tinkamos finansuoti dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose išlaidos: 

  • kelionės į  užsienio valstybę, kurioje organizuojamas renginys, išlaidos; 

  • pragyvenimo užsienio valstybėje išlaidos. 

Tinkamos finansuoti tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimo Lietuvoje išlaidos – patalpų (įskaitant įrangą) nuomos ir maitinimo išlaidos. 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI 

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti projektus pagal tarptautines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas. 

TINKAMI DALYVIAI 

Įmonės darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys vystant naujus įmonės gaminius, paslaugas ar technologijas ir (ar) atsakingi už planuojamo projekto idėjos įgyvendinimą. 

ATRANKOS KRITERIJAI 

Atrankos kriterijai: 

  • įmonės planuojamo projekto idėjos naujumas ir aktualumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyvumas; 

  • įmonės planuojamo projekto idėjos atitikimas renginio tematikai, renginio atitikimas pagal kvietimą remiamai veiklai ir tinkamumas įmonės planuojamo projekto idėjai įgyvendinti, iškeltiems tikslams pasiekti; 

  • įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti planuojamo projekto idėją. 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos interneto svetainėje E. mokslo vartai iki 2019 m. gruodžio 6 d. 

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI