BDAR
Close

Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose

.
Galioja iki

2021-11-26

1.  Bendro pobūdžio informacija 
1.1.  Kvietimo pavadinimas Kvietimas įmonėms teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautinių partnerių paieškos renginiuose.
1.2.  Kvietimo numeris PP-03
1.3.  Priemonės tikslas Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose (toliau – programos), siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.
1.4.  Remiama veikla 

1.4.1. įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas;
1.4.2. tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas, organizavimas.

1.5.  Aktualūs teisės aktai Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
2.  Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams
2.1.  Tinkami pareiškėjai  Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacijų projektus pagal programas ir atitinkančios Aprašo 9 p. reikalavimus.
2.2. Tinkami dalyviai Įmonės darbuotojai (kai pareiškėjas yra mažoji bendrija – mažosios bendrijos darbuotojai arba nariai).
3.  Reikalavimai renginiams
3.1. Tinkamų renginių tipai (nepriklausomai nuo jų organizavimo formos (fiziniai ar nuotoliniai), išskyrus 3.1.6. pap. nurodytus renginius);

3.1.1. užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai programų pristatymo renginiai. Tarptautiniais programų pristatymo renginiais nelaikomi darbo grupių, komisijų, komitetų posėdžiai arba susitikimai;
3.1.2 užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai projektų paraiškų rengimo seminarai;
3.1.3. užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai partnerių paieškos renginiai, kuriuose organizuojamos partnerių paieškos sesijos;
3.1.4. užsienio valstybėse organizuojami tarptautiniai konsorciumų susitikimai, skirti parengti projektų paraiškas;
3.1.5. individualūs partnerių paieškos vizitai (taikoma, kai dalyvavimas renginiuose yra finansuojamas programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ dvišalio fondo lėšomis);
3.1.6. Lietuvos Respublikoje organizuojami fiziniai tarptautiniai konsorciumų susitikimai, skirti parengti projektų paraiškas.

3.2. Tinkamas renginių laikotarpis  Renginiuose turi būti dalyvaujama arba jie turi būti organizuojami nuo kvietimo paskelbimo iki 2021 m. gruodžio 11 d. 
4. Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai
4.1. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.1.1. dalyvaujant šio kvietimo 3.1.1–3.1.5 pap. nurodytuose renginiuose:
4.1.1.1. kelionės į užsienio valstybę, kurioje organizuojamas renginys, ir iš jos visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos;
4.1.1.2. pragyvenimo užsienio valstybėje išlaidos;
4.1.1.3. stendo nuomos, gamybos, eksploatavimo, pervežimo ir parodos ploto nuomos išlaidos (Agentūrai organizuojant bendrą įmonių dalyvavimą renginiuose);
4.1.1.4. nuotoliniu būdu organizuojamų renginių dalyvio mokesčio išlaidos.
4.1.2. organizuojant šio kvietimo 3.1.6 pap. nurodytus renginius:
4.1.2.1. patalpų (įskaitant įrangą) nuomos ir dalyvių maitinimo išlaidos.

4.2. Agentūros apmokamų išlaidų suma

4.2.1. dalyvavimo renginiuose išlaidos, nurodytos šio kvietimo 4.1.1.1–4.1.1.2 pap., apmokamos taikant Aprašo 23 p. nustatytas fiksuotąsias sumas, kurių dydžiai yra maksimalūs. Fiksuotoji suma yra skiriama įmonei, neatsižvelgiant į dalyvauti renginyje įmonės skiriamų darbuotojų skaičių.
Grupė Nr. 1: Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika – 608 Eur.
Grupė Nr. 2: Austrijos Respublika, Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Italijos Respublika, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė, Šveicarijos Konfederacija, Vokietijos Federacinė Respublika (taip pat taikoma dalyvavimui renginyje užsienio valstybėje, nenurodytoje nei vienoje užsienio valstybių grupėje) – 779 Eur.
Grupė Nr. 3: Izraelio Valstybė – 1082 Eur.
Grupė Nr. 4: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublika – 1461 Eur.
Grupė Nr. 5: Japonija – 2078 Eur.
4.2.2. Agentūros apmokamų renginių organizavimo išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.1.1.4. pap., nurodytų išlaidų suma negali viršyti 500,00 Eur vienam pareiškėjui, o šio kvietimo 4.1.2.1 pap., suma vienam renginiui ne didesnė kaip 1000,00 Eur.
Agentūros apmokamų renginių organizavimo išlaidų, nurodytų šio kvietimo 4.2.2.1 pap., suma vienam renginiui yra ne daugiau kaip 1000 Eur.

4.3.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.
5.  Pareiškėjų atranka 
5.1. Atrankos kriterijai

Paraiškos atrenkamos konkursinio finansavimo būdu. Atrankos kriterijai:
5.1.1. įmonės planuojamo projekto idėjos naujumas, planuojami rezultatai ir jų panaudojimo perspektyvumas;
5.1.2. įmonės planuojamo projekto idėjos atitikimas programos ir renginio tematikai, renginio atitikimas šio kvietimo 3.1 punkte nurodytų renginių tipui ir tinkamumas įmonės iškeltiems tikslams pasiekti;
5.1.3. įmonės (dalyvio) patirtis ir galimybės įgyvendinti planuojamo projekto idėją.

6.  Paraiškų teikimo tvarka
6.1.  Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. lapkričio 26 d.
6.2. Paraiškų teikimo tvarka Užpildytos paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) užpildant Aprašo 1 priede nustatytą formą.
7. Kita informacija
7.1.  Kontaktiniai asmenys

Finansavimo priemonės klausimais:
Eigirdas Sarkanas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. +370 60476995, el. p. [email protected]