BDAR
gdpr

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti paraiškas dėl dalyvavimo „EIC ACCELERATOR“ priemonės mokymuose

.
Galioja iki

2022-10-02

1. Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti paraiškas dėl dalyvavimo „EIC Accelerator“ priemonės mokymuose.

1.2.

Kvietimo numeris

EIC-1

1.3.

Priemonės tikslas

„EIC Accelerator“ priemonės mokymais (toliau - Mokymais) siekiama individualių konsultacijų metu padėti įmonėms, kurios siekia gauti programos „EIC Accelerator" finansavimą patobulinti rengiamą paraišką, geriau pasiruošti pristatyti idėją tarptautinei vertinimo komisijai.

1.4.

Remiama veikla

Privačių juridinių asmenų dalyvavimas „EIC Accelerator“ priemonės mokymuose.

1.5.

Aktualūs teisės aktai

„EIC Accelerator“ priemonės mokymų dalyvių atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 2V-166 „Dėl „EIC Accelerator priemonės mokymų dalyvių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Europos Komisijos 2022 m. vasario 7 d. sprendimu C(2022) 701 patvirtinta Europos inovacijų tarybos (toliau – EIC) darbo programa (toliau – Darbo programa).

2. Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Privatūs juridiniai asmenys, kurie yra tinkami „EIC Accelerator“ priemonės Pareiškėjai pagal EIC Darbo programos 3 priede nustatytus kriterijus, yra išvystę savo kuriamą technologiją bent iki 5 (penkto) Technologinės parengties lygio (Aprašo 5.4 p.), yra parengę bent trumpąją „EIC Accelerator“ paraišką ir atitinka Aprašo 9-12 p. reikalavimus.

3. Pareiškėjų atranka

3.1.

Atrankos kriterijai

3.1.1. Pareiškėjų atrankos kriterijai prioritetine tvarka:

3.1.1.1. Pareiškėjas yra pateikęs „EIC Accelerator“ trumpąją paraišką, yra gavęs teigiamą EIC ekspertų įvertinimą kaip numatyta Darbo programoje ir rengiasi ar jau yra pateikęs ilgąją paraišką;

3.1.1.2. Pareiškėjas yra pateikęs „EIC Accelerator“ trumpąją paraišką ir yra gavęs neigiamą EIC ekspertų įvertimą kaip numatyta Darbo programoje arba įvertinimo yra dar negavęs;

3.1.1.3. Pareiškėjas yra parengęs ir ruošiasi pateikti trumpąją „EIC Accelerator“ paraišką.

3.1.2. Tuo atveju, jei pagal Aprašo 13 punkte nurodytus atrankos kriterijus atrinktų Pareiškėjų skaičius viršytų maksimalų galimą Mokymų dalyvių skaičių, prioritetas teikiamas Pareiškėjams, kurie:

3.1.2.1. turi patentą, susijusį su vystomu produktu;

3.1.2.2. yra pritraukę privataus kapitalo investiciją;

turi bent 3 (trijų) pilnų etatų komandą.

3.1.3. Keliems Pareiškėjams surinkus vienodą atrankos kriterijų skaičių pirmas eilėje įrašomas tas Pareiškėjas, kuris pirmasis pateikė Paraišką.

3.2.

Atrankos tvarka

Kaip numatyta Aprašo III skyriuje.

4. Akceleravimo programos organizavimo tvarka

4.1.

Mokymų organizavimo tvarka

Mokymų metu vyks individualios konsultacijos su „EIC Accelerator“ programos ekspertais iš kurių bent vienas – oficialus EIC vertinimo komisijos narys.

Mokymai vyks hibridiniu būdu: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) patalpose (A. Goštauto g. 12-219) ir nuotoliniu būdu.

Planuojama, kad Mokymai vyks 2022 m. spalio 10-20 d.

5. Paraiškų teikimo tvarka

5.1.

Paraiškų pateikimo terminas*

2022 m. spalio 2 d., 23:59 val.

5.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą. Paraiškos 3 dalis pildoma anglų kalba arba pateikiamas jo vertimas. Paraiška kartu su gyvenimo aprašymu (CV) teikiama el. paštu [email protected] iki 2022 m. spalio 2 d. 23:59 val.

6. Kita informacija

6.1.

Kontaktiniai asmenys

Deividas Petrulevičius, Agentūros MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. +370 645 89 138, el. p. [email protected].

Lina Kisielė, Agentūros MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, tel. Nr. +370 600 45965, el. p. [email protected]

* Paraiška turi būti pateikta iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos. Agentūra neatsako už informacinių sistemų sutrikimus, ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.