BDAR
gdpr

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ paraiškas

.
Galioja iki

2021-11-03

DAŽNIAUSIAI UŽDUODI KLAUSIMAI

1. 

Bendro pobūdžio informacija

1.1. 

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas privatiems juridiniams asmenims teikti priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“ paraiškas 
1.2. 

Kvietimo numeris

BIOTECH-2
1.3. Priemonės tikslas

Skatinti biotechnologijos srities pramonės plėtrą Lietuvoje, įgyvendinant MTEP veiklas, kurios prisidės vystant rinkai patrauklius inovatyvius produktus ir didins biotechnologijos srities pramonės įmonių konkurencingumą.

1.4.  Remiama veikla Privačių juridinių asmenų, veikiančių biotechnologijos pramonės srityje, plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 5-9 etapus, minimaliai pasiekiant 7 etapą vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ , 4 punktu.
1.5.  Finansavimo forma

1.5.1. Mokslo ir studijų institucijų ir įmonėms ekonominės veiklos finansavimui taikomos valstybės pagalbos nuostatos, nustatytos Bendrajame bendrosios išimties reglamente.
1.5.2. mokslo ir studijų institucijų, universitetų ligoninių vykdoma neekonominei veiklai netaikomos valstybės pagalbos nuostatos.
1.5.3. Teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija teikiama vadovaujantis Bendruoju bendrosios išimties reglamentu. 

1.6.  Finansavimo intensyvumas

Finansavimo intensyvumas taikomos nuo tinkamų finansuoti išlaidų. 
Taikomiesiems moksliniams tyrimas:
1.6.1. privatiems juridiniams asmenims iki 80 proc.;
1.6.2. mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:

 • vykdant ekonominę veiklą – 80 proc.;
 • vykdant neekonominę veiklą – 100 proc.

Eksperimentinei plėtrai:
1.6.3. privatiems juridiniams asmenims iki 60 proc.;
1.6.4. mokslo ir studijų institucijoms, universitetų ligoninėms:

 • vykdant ekonominę veiklą – 60 proc.;
 • vykdant neekonominę veiklą – 100 proc.
1.7.  Projektų įgyvendinimo terminai

1.7.1. Projektų pradžia: projektų veiklų pradžia yra laikoma paraišškos pateikimo diena.
1.7.2. Projektų trukmė - iki 12  mėn.

1.8. Aktualūs teisės aktai

1.8.1. Priemonės „Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje“  finansavimo sąlygų aprašas
1.8.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1).
1.8.3. Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos Aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimas Nr. 650).

2. 

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.  Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruoti biotechnologijų pramonės srityje* veikiantys privatūs juridiniai asmenys.

*vadovaujantis Apraše apibrėžta biotechnologijų pramonės srities sąvoka

2.2. Tinkami partneriai

Projektą galima įgyvendinti su partneriais. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:

 • įmonės;
 • mokslo ir studijų institucijos;
 • universitetų ligoninės.
3. 

Projektų vertinimo tvarka

3.1.  Vertinimo kriterijai

3.1.1. Projektų atrankos kriterijai (Aprašo 4 priedas):

 • mokslinė ir technologinė kokybė;
 • potencialas kurti naujas rinkas ir poveikis įmonės augimui;
 • projekto darbo grupės, veiklų plano, rizikų valdymo ir finansinė struktūra.

3.1.2. Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra šie (Aprašo 5 priedas):

 • MTEP etapas, kuriuo užbaigiamas projektas 8 (aštuntas) ar aukštesnis MTEP etapo veiklos rezultatas);
 • pareiškėjo/ pareiškėjo darbo grupės narių patirtis dalyvaujant tarptautiniuose verslo ir mokslo bendradarbiavimui skirtuose MTEP projektuose;
 • įsipareigojimas pateikti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. projekto pasibaigimo Europos ar tarptautinę patento paraišką;
 • projektas įgyvendinamas su partneriu – mokslo ir studijų institucija ar universitetinę ligonine, kurios dalis projekte yra ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) proc. projekto biudžeto.
3.2.  Vertinimo tvarka

Paraiškų vertinimo tvarka apibrėžta Aprašo 75-86 punktuose

4. 

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

4.1. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.1.1. Tiesioginės išlaidos:
4.1.1.1. išlaidos personalui;
4.1.1.2. išlaidos priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui) gali sudaryti: 

 • naujos laboratorinės ir mokslinės įrangos įsigijimas;
 • projekto MTEP veikloms naudojamo įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos arba amortizacija, jei šis turtas įsigytas ne vėliau kaip prieš 36 mėn.;

4.1.1.3. išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
4.1.1.4. išlaidos pagal paslaugų sutartis: 

 • MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių;
 • įrangos, tiesiogiai susijusios su MTEP veiklos vykdymu, nuomos išlaidos (išskyrus patalpų nuomos išlaidas). 
4.1.2. Netiesioginės išlaidos.
4.2.  Reikalavimai projekto biudžetui

4.2.1. Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (projekto dydis) yra iki 500 000,00 eurų.
4.2.2. 2021 m. planuojamos projekto lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 85 (aštuoniasdešimt penki) proc. viso projekto biudžeto, 2022 m. planuojamos projekto lėšos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 (penkiolika) proc. viso projekto biudžeto.
4.2.3. Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama personalo išlaidoms negali viršyti 75 proc. projekto tinkamų tiesioginių išlaidų;
4.2.4. Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama išlaidoms pagal paslaugų sutartis negali viršyti 30 proc. projekto tinkamų tiesioginių išlaidų;
4.2.5. Lėšų projektui finansuoti dalis, skiriama priemonėms ir įrangai (ilgalaikiam turtui) įsigyti negali viršyti 50 (penkiasdešimt) proc. projekto tinkamų tiesioginių išlaidų. Išlaidos turi būti patirtos 2021 m. projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

5. 

Paraiškų teikimo tvarka

5.1.  Paraiškų teikimo tvarka Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatyta formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) adresu www.e-mokslovartai.lt
5.2.  Paraiškų teikimo terminas Nuo 2021 m. spalio 8 d. 9:00 val. iki 2021 m. lapkričio 3  d. 16.30 val.
6.

Kita informacija

6.1.  Kontaktai pasiteirauti

Priemonės klausimais:
Tel. nr.:
(+370) 647 31965;
(+370) 616 24114;
(+370) 604 80679;
(+370) 600 45982;
(+370) 647 31966.
El. paštas: [email protected]

MTEPIS sistemos klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. nr. +370 652 44275, 
el. p. [email protected]