BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose

.
Galioja iki

2021-10-05

1.  Bendro pobūdžio informacija
1.1.  Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose
1.2.  Kvietimo numeris HEP-01
1.3.  Priemonės tikslas Skatinti Lietuvos verslo ir mokslo subjektų dalyvavimą EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių veiklose, siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityje ir įsitraukimą į tarptautinius inovacijų tinklus.
1.4.  Remiama veikla Dalyvavimas EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių veiklose, įsitraukiant į EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių tinklą.
1.5.  Aktualūs teisės aktai Dalyvavimo Europos inovacijų ir technologijų instituto  ir Europos sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ partnerysčių veiklose skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
2.  Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams
2.1.  Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, turintys teisę dalyvauti EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje ir pasirašę arba ketinantys pasirašyti dalyvavimo EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje sutartį. ir atitinkantys Aprašo 10 p. nustatytus reikalavimus.
3.  Tinkamos narystės
3.1.  Tinkamos narystės

3.1.1. EIT ŽIB;
3.1.2. Pagrindinės skaitmeninės technologijos (angl. Key digital technologies);
3.1.3. Išmanieji tinklai ir paslaugos (angl. Smart Networks & Services);
3.1.4. Didelio našumo skaičiavimai (angl. High performance Computing);
3.1.5. Europos metrologija (angl. European Metrology);
3.1.6. Dirbtinis intelektas, duomenys ir robotika (angl Artificial Intelligence, Data and Robotics);
3.1.7. Fotonika (angl. Photonics);
3.1.8. Pagaminta Europoje (angl. Made in Europe);
3.1.9. Procesai planetai (angl. Process4Planet);
3.1.10. Pasauliniu mastu konkurencingos kosmoso sistemos (angl. Globally Competitive Space Systems)**;
3.1.11. Švarus vandenilis (angl. Clean Hydrogen);
3.1.12. Švari aviacija (angl. Clean Aviation);
3.1.13. Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tyrimai (angl. Single European Sky ATM Research);
3.1.14. Europos geležinkeliai (angl. Europe's Rail);
3.1.15. Kooperatyvus, prijungtas ir automatizuotas mobilumas (angl. Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM));
3.1.16. Baterijos „Konkurencingos Europos pramoninių baterijų vertės grandinės link“ (angl. Batteries "Towards a competitive European industrial battery value chain");
3.1.17. Nulinių emisijų vandens transportas (angl. Zero-emission Waterborne Transport);
3.1.18. Nulinių emisijų kelių transportas (angl. Zero-emission Road Transport (2ZERO));
3.1.19. Į žmones orientuota tvari pastatyta aplinka (angl. People-centric Sustainable Built Environment (Built4People));
3.1.20. Perėjimas į švarią energetiką (angl. Clean Energy Transition);
3.1.21. Miestų perėjimo į tvarią ateitį lyderystė (angl. Driving Urban Transitions to a Sustainable Future);
3.1.22. Inovatyvi energetika (angl. InnoEnergy);
3.1.23. Klimato atžvilgiu neutrali, tvari ir produktyvi mėlyna ekonomika (angl. Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy);
3.1.24. Skaitmenizavimas (angl. Digital)
3.1.25. Maistas (angl. Food);
3.1.26. Sveikata (angl. Health);
3.1.27. Žaliavos (angl. Raw Materials);
3.1.28. Gamyba (angl. Manufacturing);
3.1.29. Miestų judumas (angl. Urban Mobility);
3.1.30. Kultūros ir kūrybinės industrijos (angl. Cultural and Creative Industries).

3.2. Tinkamas narysčių finansavimo laikotarpis  Finansuojamas dalyvavimas 3.1 punkte išvardytų narysčių mokestis 2021 – 2023 m. laikotarpiu
4.  Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai
4.1.  Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos 4.1.1. Tinkamos finansuoti išlaidos yra EIT ŽIB narystės mokestis arba HE partnerysčių mokestis.
4.2. Agentūros apmokamų išlaidų sąlygos

4.2.1.Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Aprašo 5 punkte nurodyta remiama veikla, patirtos Apraše nurodytu laikotarpiu, realios ir teisingos, pagrįstos finansiniais dokumentais. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) skiria finansavimą išlaidoms, kurios nebuvo finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.
4.2.2. Agentūra skiria finansavimą tik toms išlaidoms, kurios neapmokamos iš kitų finansavimo šaltinių.
4.2.3. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d.
4.2.4. Didžiausia galima narystės mokesčio finansuojamoji dalis – iki 80 proc.
4.2.5. Nuosavas pareiškėjo finansinis indėlis turi sudaryti ne mažiau nei 20 proc. narystės mokesčio dydžio.
4.2.6. Pareiškėjas negali prašyti kompensuoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kurio jis iš tikrųjų nesumoka, t. y. to PVM, kuris, remiantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, gali būti traukiamas į PVM atskaitą ir susigrąžintas iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir (ar) gali būti susigrąžintas kitais būdais (remiantis kitais galiojančiais teisės aktais, pasirašytomis sutartimis ir pan.). Minėta nuostata galioja ir tuo atveju, kai pareiškėjas turėjo ar įgijo teisę susigrąžinti PVM, nepaisant grąžinimo būdų, tačiau savo teise dėl nežinojimo ar kitų priežasčių nepasinaudojo.
4.2.7. Pareiškėjas turi pasiekti ir atsiskaityti už paraiškoje suplanuotus rodiklius, tačiau nemažesnius nei: 
4.2.7.1. dalyvaujant EIT ŽIB narysčių veikloje nuo finansavimo skyrimo: kasmet ne mažiau kaip 2 (dvi) pateiktas paraiškas finansavimui gauti ir (arba) 1 (viena) finansuota paraiška tarptautinėse MTEPI programose. Vykdomą kitą informacijos sklaidos ir viešinimo veiklą; 
4.2.7.2. dalyvaujant HE partnerysčių veikloje nuo finansavimo skyrimo: per tris metus ne mažiau kaip 2 (dvi) pateiktos paraiškos finansavimui gauti ir (arba) 1 (viena) finansuota paraiška tarptautinėse MTEPI programose. Vykdomą kitą informacijos sklaidos ir viešinimo veiklą.

4.3.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.
5.  Pareiškėjų atranka 
5.1.  Atrankos kriterijai

Paraiškos atrenkamos konkursinio finansavimo būdu. Atrankos kriterijai:
5.1.1. Pareiškėjo personalo patirtis ir kompetencijos dalyvaujant panašioje veikloje;
5.1.2. Pareiškėjo atstovaujama bendruomenė ir jos dydis;
5.1.3. Planuojamas pasiekti rezultatas.
5.2.1. Paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių prioritetas skiriamas pagal šiuos prioritetinius kriterijus:
5.2.1.1. HE teminę sritį. Prašoma skirti lėšas EIT ŽIB narystės ir (arba) HE partnerystės mokesčiui finansuoti Agentūros administruojamose HE teminėse srityse nurodytose Aprašo 19 p.;
5.2.1.2. Nuosavo indėlio dydį. Pareiškėjas įsipareigoja didesniu, nei nurodyta Aprašo 30 p., nuosavu indėliu padengti narystės mokesčio dalį;
5.2.1.3. Paraiškos pateikimo laiką.

6. 

Paraiškų teikimo tvarka

6.1.  Paraiškų pateikimo terminas  2021 m. spalio 5 d.23:59
6.2.  Paraiškų teikimo tvarka Užpildytos paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) užpildant Aprašo 1 priede nustatytą formą bei pateikiant personalo gyvenimo aprašymus (CV) bei narystės mokesčio dydį įrodančius dokumentus.
7.  Kita informacija
7.1. Pagrindžiančių dokumentų teikimas Juridiniai asmenys teikia informaciją pagrindžiančią tapimo nariu faktą ir narystės mokesčio dydžio faktą iki 2021 m. spalio mėn. 29 d. imtinai.
7.2.  Kontaktiniai asmenys

Finansavimo priemonės klausimais:
Andrius Balsys, MITA specialistas, tel. Nr. +370 655 28195, el. p. [email protected]

Prisijungimo/registracijos MTEPIS klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. (+370) 652 44275, el. paštas: [email protected]