BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas dėl CERN inkubatoriaus startuolių projektų finansavimo

Galioja iki

2021-08-16

1. 

Bedro pobūdžio informacija

1.1. 

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl CERN inkubatoriaus startuolių projektų finansavimo.

1.2. 

Kvietimo numeris

CERN-01

1.3. Priemonės tikslas

Skatinti CERN inkubatoriaus įmonių vykdomą MTEP veiklą, kuriant naujus produktus ir skatinant privačias investicijas į MTEP veiklas sietinas su CERN specializacija.

1.4. 

Aktualūs teisės aktai

Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) inkubatoriaus startuolių projektų finansavimo sąlygų aprašas 
2. 

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.  Tinkami pareiškėjai Startuoliai, kurie turi Lietuvos inovacijų centro (LIC) išduotą pažymą, įrodančią, kad projektas yra atrinktas pagal susitarimą Nr. KN4414/KT pasirašyta tarp CERN ir Lietuvos Respublikos vyriausybės ir atitinkantys Aprašo 10 p. reikalavimus.
3. 

Reikalavimai projektams

3.1. 

Remiama veikla

Techninės galimybių studijų parengimas.
3.2.  Reikalavimai projektams

3.2.1. Projekto aprašyme turi būti pagrįstas projekto reikalingumas rezultatui pasiekti, nurodyti tikslai, uždaviniai, aprašytos veiklos ir planuojamas rezultatas. Projekto tikslai ir uždaviniai turi sietis CERN pateikta paraiška.
3.2.2. Projekto veiklos turi prasidėti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo lėšų skyrimo sutarties sudarymo dienos ir turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Jeigu projekto veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
3.2.3. Pareiškėjas planuoja tik tas veiklas, žmogiškuosius išteklius ir paslaugų pirkimus, be kurių neįmanoma pasiekti projekto rezultatų.
3.2.4. Projekte numatomas pasiekti rezultatas – parengta techninė galimybių studija.

3.3. 

Projekto veiklų įgyvendinimo 

2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d.
4. 

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

4.1. Tinkamos finansuoti išlaidos

4.1.1. aiškiai apibrėžtos pagal Aprašo 22 punkte nustatytas išlaidų kategorijas;
4.1.2. patirtos, realios ir teisingos, pagrįstos finansiniais dokumentais (Aprašo 1 priedas);
4.1.3. būtinos projektui įgyvendinti;
4.1.4. patirtos projekto įgyvendinimo metu.

4.2. 

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. išlaidos personalui: projekto darbo grupės, rengiančios techninę galimybių studiją, darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio mokesčiai;
4.2.2. išlaidos pagal paslaugų sutartis.

4.3. 

Didžiausia galima finansuojami dalis pareiškėjui

Iki 90 (devyniasdešimt) proc. jo tinkamų išlaidų.
4.4. 

Didžiausia projektui galima skirti suma

Iki 40 tūkst. eurų (keturiasdešimt tūkstančių eurų)  
4.5. 

Priemonei planuojama skirti finansavimo suma

Iki 80 tūkst. eurų (aštuoniasdešimt tūkstančių eurų)
5. 

Paraiškų teikimo tvarka

5.1. 

Paraiškų pateikimo terminas

2021 m. rugpjūčio 16  d.
5.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildytos paraiškos teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) užpildant Aprašo 2 priede nustatytą formą bei pridedant Aprašo VI skyriuje nurodytus dokumentus.
6.

Kita informacija

6.1.  Kontaktiniai asmenys

Finansavimo priemonės klausimais:
Eigirdas Sarkanas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. +370 60476995, el. p. eigirdas.sarkanas@mita.lt

Prisijungimo/registracijos MTEPIS klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. (+370) 652 44275, el. paštas: mtepis@mita.lt