Kvietimas teikti paraiškas dėl dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose (TYKU2)

Galioja iki

2019-03-01

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus iš mokslo sektoriaus, vykdančius ar ketinančius vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų projektus teikti paraiškas pagal Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, ekspertinės plėtros ir inovacijų programų renginiuose išlaidų apmokėjimo mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašą (toliau- Aprašas),  patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68.

Paraiškų teikimo laikotarpis: 2016 m. gegužė – 2019 m. kovo 1 d.
Pareiškėjas – valstybinė mokslo ir studijų institucija.
Tinkami dalyviai – mokslo vadybininkai, mokslininkai ar tyrėjai iš mokslo sektoriaus.

Minimalūs reikalavimai pareiškėjui:

 1. Dalyvio mokslinių tyrimų krypties atitikimas renginio tematikai;
 2. Dalyvio mokslinė kompetencija;
 3. Dalyvavimo tarptautinėse programose patirtis (paraiškų rengimas, vertinimas, dalyvavimas projektuose, kita);
 4. Dalyvavimo renginyje tikslingumo pagrindimas.

Remiamos veiklos:

 1. Dalyvavimas informaciniuose renginiuose, susijusiuose su paraiškų rengimu, MTEPI projektų valdymu ir administravimu;
 2. Dalyvavimas partnerystės renginiuose ir / ar tyrėjų misijose;
 3. ​Dalyvavimas konsorciumo partnerių susitikimuose, skirtuose MTEPI programų projektams rengti;
 4. Konsorciumo partnerių susitikimų, skirtų MTEPI programų projektų rengimui, organizavimas Lietuvoje;
 5. Dalyvavimas MTEPI asociacijų,  Europos technologijų platformų posėdžiuose ir kituose susijusiuose renginiuose, konferencijose, kurių metu formuojamos naujos strateginės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kryptys, temos bei veiklos ir teikiami siūlymai programai „Horizontas 2020“;
 6. Dalyvavimas tarptautiniuose MTEPI programų praktiniuose seminaruose ir / ar stovyklose, kuriuose gali dalyvauti doktorantai.

Paraiškų pateikimas – paraiškos teikiamos per MTEPIS.

Paraiškų vertinimas:

 1. Paraiškos vertinamos pagal Agentūros direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 2V-68 patvirtintus vertinimo kriterijus (žr. Aprašo 11 p.);
 2. Paraiškų vertinimą atlieka Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.
 3. Pareiškėjų atranką, laimi didžiausią balų skaičių, bet ne mažesnį kaip 15 balų, surinkęs Pareiškėjas (-ai).

Kontaktinis asmuo detalesnei informacijai: