Kvietimas teikti paraiškas dėl inovacijų populiarinimo renginių finansavimo

Galioja iki

2020-03-04

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas dėl inovacijų populiarinimo renginių finansavimo.

1.2.

Kvietimo numeris

IPR-01

1.3.

Priemonės tikslas

Skatinti inovacinės veiklos vykdymą ir gerinti Lietuvos Respublikos įvaizdį inovacijų srityje, supažindinant visuomenę ir tikslines grupes su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo ir inovacijų diegimo nauda.

1.4.

Remiama veikla

Inovacijoms populiarinti skirtų renginių organizavimas Lietuvos Respublikoje.

1.5.

Aktualūs teisės aktai

Inovacijų populiarinimo renginių finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, planuojantys organizuoti renginį ir atitinkantys Aprašo 8 punkto reikalavimus.

3.

Pareiškėjų atranka

3.1.

Atrankos kriterijai

3.1.1. renginio aktualumas ir numatomi pasiekti rezultatai;

3.1.2. renginio koncepcijos originalumas ir patrauklumas;

3.1.3. renginio organizatorių patirtis ir galimybės organizuoti renginį.

3.2.

Atrankos tvarka

Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.

4.

Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tiesiogiai susijusios su renginio organizavimu, atitinkančios ekonomiškumo ir efektyvumo principus, patirtos pareiškėjo.

4.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. patalpų (įskaitant įrangą) nuomos išlaidos;

4.2.2. dalyvių maitinimo išlaidos;

4.2.3. kviestinių pranešėjų ir (arba) moderatorių samdymo (įskaitant jų kelionę, gyvenamojo ploto nuomą) išlaidos;

4.2.4. viešinimo priemonių ir kanceliarinių prekių, susijusių su renginio organizavimu, įsigijimo išlaidos;

4.2.5. paslaugų, skirtų viešinti renginį iki renginio pradžios, įsigijimo išlaidos;

4.2.6. renginio interneto svetainės kūrimo arba atnaujinimo išlaidos.

4.3.

Agentūros apmokamų išlaidų didžiausia galima suma

4.3.1. iki 1000 Eur – jei renginyje dalyvauja ne mažiau kaip 25 dalyviai;

4.3.2. iki 2000 Eur – jei renginyje dalyvauja ne mažiau kaip 50 dalyvių;

4.3.3. iki 5000 Eur – jei renginyje dalyvauja ne mažiau kaip 125 dalyviai;

4.3.4. iki 10000 Eur – jei renginyje dalyvauja ne mažiau kaip 250 dalyvių.

4.4.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

5.

Paraiškų teikimo tvarka

5.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. kovo 4 d. 23.59 val.

5.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su renginio koncepcija / programa el. paštu info@mita.lt.

6.

Kita informacija

6.1.

Kontaktiniai asmenys pasiteirauti

Jurga Trotienė, komunikacijos specialistė, tel. Nr. 8 656 11424, el. p. jurga.trotiene@mita.lt;

Gintaras Jodinskas, vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 645 61758, el. p. gintaras.jodinskas@mita.lt.