BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas dėl komandiruočių išlaidų vykstant į tikslinius renginius užsienio valstybėse kompensavimo

Galioja iki

2019-03-15

MITA kviečia Lietuvos MSI teikti paraiškas komandiruotėms užsienio valstybėse vykstantiems tiksliniams renginiams.

Tikslinis renginys – užsienio valstybėje vykstantis renginys, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

  • renginio paskirtis ir galimi dalyviai atitinka MITAP II projekto tikslus;
  • pareiškėjo pristatomos paslaugos atitinka renginio dalyvių galimus poreikius;
  • renginio vieta ir / arba auditorija atitinka prioritetines rinkas, išskirtas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir VšĮ Versli Lietuva vykdyto projekto „Lietuvos tikslinės eksporto rinkos: galimybių analizė ir verslo iššūkiai“ ataskaitoje.

Komandiruotės trukmė – iki 7 dienų

Paraiškų teikimo terminas*: iki 2019 m. kovo 15 d. (Šiuo metu priimamos paraiškos tik renginiams į ne ES šalis).

* Kvietimas teikti paraiškas komandiruotėms yra tęstinis ir yra baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į komandiruotes išsiuntus 80 dalyvių. 

Reikalavimai

Detalūs reikalavimai komandiruotėms bei finansavimo sąlygos yra apibrėžiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 2V-78 patvirtintame Projekto „Mokslo ir tyrimų atvira prieiga II“ komandiruočių į užsienio valstybes atrankos ir finansavimo tvarkos apraše“ (aktualioje redakcijoje). Teikti paraiškas komandiruotėms turi teisę atitinkantys Apraše apibrėžtas pareiškėjo ir dalyvio sąvokas:

Pareiškėjas - Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos bei valstybiniai mokslinių tyrimų institutai (toliau – MSI);

Dalyvis – pareiškėjo atstovas, vykstantis į tikslinę, tiesiogiai su MITAP II projekto tikslų realizavimu susijusią, komandiruotę užsienyje.

Reikalingi dokumentai

Pareiškėjai, norintys pretenduoti komandiruotės finansavimui, MITA turi pateikti užpildytą ir pasirašytą paraišką komandiruotei (toliau – paraiška).

Darbo grupei paprašius, turi būti pateikiama ir papildoma informacija.

Dokumentų pateikimo terminas

Visi nurodyti dokumentai gali būti teikiami nuolat. Kvietimas teikti paraiškas baigiamas išnaudojus kvietimui skirtas lėšas ir (arba) į komandiruotes išsiuntus 80 dalyvių (bet ne vėliau nei iki 2019 m. vasario 1 d. 15.00 val.). Dokumentai į MITA, adresu A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius, gali būti pristatomi asmeniškai,  naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Laikoma, kad paraiška pateikta laiku, jeigu visi nurodyti dokumentai išsiųsti MITA paskutinę kvietime teikti paraišką nurodytą dieną arba pristatyti asmeniškai į MITA iki MITA darbo laiko pabaigos. Išsiuntę dokumentus paštu, pareiškėjai iki pateikimo termino taip pat prašomi el. paštu [email protected] atsiųsti elektronines dokumentų versijas.

Vertinimo procesas

Pareiškėjų pateiktas paraiškas vertina MITA direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė.

Darbo grupė vertina renginio tikslingumą ir dalyvio atitikimą renginio / vizito tematikai, atsižvelgdama į:

  • konkretaus (-čių) pareiškėjo tikslo (-ų) realizavimą renginio kontekste;
  • MTEPI paslaugų ir mokslo potencialo pristatymo konkrečiame renginyje strategiją.

Darbo grupė, gavusi paraišką, privalo ją įvertinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Darbo grupei pritarus komandiruotei, tarp pareiškėjo ir MITA sudaroma lėšų skyrimo sutartis (Aprašo 3 priedas). 

Grįžęs iš komandiruotės, dalyvis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų MITA pateikia:

  • komandiruotės dalykinę ataskaitą (Aprašo 4 priedas);
  • išlaidų ataskaitą (Aprašo 5 priedas) ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Apie atrankos rezultatus pareiškėjas (-ai) informuojamas (-i) per tris darbo dienas.

Finansavimo sąlygos

Agentūra išlaidas kompensuoja pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tačiau neviršijant fiksuotų įkainių, nustatytų vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita).

MITA kompensuoja Pareiškėjui komandiruotės išlaidas per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Aprašo 21 punkte tinkamai pateiktų dokumentų gavimo dienos. 

Svarbūs dokumentai.

Kontaktinis asmuo konsultacijoms