Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr.05

Galioja iki

2019-08-26

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę

01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Nr. 05

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

Finansavimo tikslas:

 

skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą);

stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo–verslo projektus.

Finansuojamos veiklos:

MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo–verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

Atrankos būdas:

Projektų konkursas dviem etapais.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

300 000 Eur.

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 2 495 415,86  EUR (dviejų milijonų keturių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių keturių šimtų penkiolikos eurų ir 86 ct)

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2019-04-30  08:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2019-11-11 16:30 val. (jeigu paraiška pristatoma į MITA)

I etapo paraiškų pateikimo terminas: 2019-08-26  16:30 val. (jeigu paraiška pristatoma į MITA)
Planuojama I etapo paraiškų vertinimo trukmė iki: 2019-10-10  15:45 val.

Planuojamas II etapo paraiškų pateikimo terminas:

2019-11-11 16:30 val. (jeigu paraiška pristatoma į MITA)

Jei I etapo paraiškų vertinimo terminas pratęsiamas, įgyvendinančioji institucija gali nustatyti vėlesnį II etapo paraiškų pateikimo terminą, apie tai informuodama pareiškėjus.
Kita informacija:

Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 49 balai, paraiška atmetama. 

Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje (tik ES valstybėse narėse), jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje (tik ES valstybėse narėse), tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų:

- I konkurso etape, jeigu nėra:  suformuotas projekto konsorciumas su tarptautiniu partneriu ir su juo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis; „Eureka“ bendradarbiavimo projektams parengtas „Eureka“ programos projektinis siūlymas, užpildytas anglų kalba pagal formą, kuri skelbiama „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org); „Eureka“ klasterių projektams parengta paraiška pagal klasterio reikalavimus, jos įvertinimas.

- II konkurso etape, jeigu projektui nėra suteiktas „Eureka“ projekto statusas.

Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra:

privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga);

mokslo ir studijų institucijos.

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos ir su jomis susijusi informacija teikiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt (tuo atveju, kai DMS užtikrina tokias galimybes).

Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos.

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikia vienu iš šių būdų:

  1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
  2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu info@mita.lt iki atitinkamos dienos termino 24:00 val. išsiunčiamas elektroninis dokumentas (ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, I etapo paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. 24:00 val., o teikiant II etapo paraišką registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 11 d. 24:00 val.

Jeigu paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga.

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

 A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

Birutė Bukauskaitė, tel. Nr. (+370) 685 48898, el. p. birute.bukauskaite@mita.lt

Mantas Biekša, tel. Nr. (+370) 604 80715, el. p. mantas.bieksa@mita.lt 

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai

https://mita.lrv.lt/