BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programai“

.
Galioja iki

2022-05-16

Programos pavadinimas  Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa 
Kvietimo tema

Skraidančiojo šaudmens (toliau – SŠ) sukūrimas

Kvietimo temos aprašymas (techninė užduotis)

Techninė užduotis (pridedama).

Pagrindimas
Dabartinių konvencinių ir nekonvencinių karo konfliktų patirtis rodo, kad įvairių tipų skraidančiojo šaudmens reikšmė ir įtaka kariuomenių padalinių veiksmams nuolat didėja. SŠ sistemos atlieka ne tik kinetinius veiksmus, bet ir iš dalies žvalgybos funkcijas. 

Taktinio lygmens skraidantysis šaudmuo yra palyginti naujas kovos pajėgumas, kuris iki šiol buvo naudojamas kitų šalių kariuomenėse, tačiau pastaruoju metu ir Lietuvos kariuomenė (toliau – LK) itin domisi SŠ. 

Kviečiant Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir įmones teikti paraiškas, norima paskatinti Lietuvos gynybos pramonę priimti inovatyvius ir ekonomiškus sprendimus gynybos sektoriuje, tobulinti kovinių dronų technologijas ir ateityje susikurti galimybę dalyvauti tiekimo grandinėse,  taip pat, siekiant maksimaliai sumažinti LK aprūpinimo SŠ sąnaudas, įvertinti serijinės gamybos galimybes Lietuvoje.  

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projekto tikslas
Sukurti taktinio lygmens skraidančiojo šaudmens, kurio paskirtis – naikinti nešarvuotąją techniką ir gyvąją jėgą, prototipą.

Funkciniai reikalavimai
Pareiškėjai turėtų pasiūlyti inovatyvius ir ekonomiškus skraidančiojo šaudmens modelio variantus, tačiau jis turi atitikti bent šiuos pagrindinius reikalavimus: 

 1. turi būti nešiojamasis (neša iki 2 žmonių);

 2. visos SŠ sistemos (įskaitant skraidyklę, konteinerį, valdymo pultą, anteną) svoris – iki 20 kg;

 3. skirtas gyvajai jėgai ir nešarvuotajai technikai naikinti;

 4. veikimo nuotolis – ne mažiau kaip 10 km (nesant vėjo);

 5. veikimo laikas ore – ne mažiau kaip 30 min.;

 6. turi perduoti skaitmeninį vaizdą į valdymo pultą operatoriui įvertinti ir priimti sprendimus;

 7. informacijos kodavimas keičiantis informacija tarp operatoriaus ir SŠ – geresnis nei AES-256 ECB metodas (angl. Electronic codebook);

 8. kovinio užtaiso svoris – ne mažiau kaip 1 kg;

 9. SŠ turi naikinti taikinį ne tik iš šono, bet ir iš viršaus (maždaug 90 laipsnių kampu į taikinio paviršių);

 10. variklis – elektrinis;

 11. paleidimo mechanizmas turėtų užtikrinti maksimalų taktinį neaptinkamumą (stebint iš išorės).

Pareiškėjai kviečiami siūlyti papildomas ar geresnes funkcijas.

Finansuojama veikla

Projektai įgyvendinami trimis etapais. Kiekvienam etapui pasibaigus vertinami rezultatai ir sprendžiama dėl tolesnio projekto finansavimo.

I etapas

 • Atlikti techninių galimybių studiją ir detaliai aprašyti SŠ koncepciją (parametrai, elektroninė dalis, tiekėjai, įvertinti gamybai Lietuvoje reikalingų išteklių poreikį, kt.), atsižvelgiant į išvardytus pagrindinius funkcinius reikalavimus.
 • Uždavinio atlikimo trukmė – iki 6 mėn.
 • Pasiektas III MTEP etapas* (koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas).

II etapas

 • Pagaminti SŠ maketą pagal I etapo rezultatus. 
 • Uždavinio atlikimo trukmė – iki 9 mėn.
 • Pasiektas V MTEP etapas* (patikrinamas maketas imituojant realias sąlygas).

III etapas

 • Sukurti SŠ prototipą (be realaus sprogmens, su jo svorio ir gabaritų maketu) pagal II etapo rezultatus.
 • SŠ prototipo veikimą išbandyti realioje veikimo aplinkoje.
 • Uždavinio atlikimo trukmė – iki 12 mėn.
 • Pasiektas VII MTEP etapas* (prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas).

Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP etapus nuo II (antro) iki VII (septinto) imtinai.*

* Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

Galimi pareiškėjai

Įmonės, taip pat mokslo ir studijų institucijos.

Reikalavimai projektams

Didžiausias galimas projekto finansavimas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų – iki 300 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 27 mėn.

Kuriamas produktas turi nepažeisti nacionaliniuose ir Europos Sąjungos dokumentuose, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, taip pat tarptautiniuose susitarimuose nustatytų etikos principų. 

Papildomi reikalavimai projektams yra nurodyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-696 patvirtinto „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) II skyriaus II skirsnyje. 

Planuojamų finansuoti projektų skaičius

Planuojamų finansuoti projektų skaičius:
I etapas – iki 4 (keturių) projektų; 
II etapas – iki 3 (trijų) projektų; 
III etapas – iki 2 (dviejų) projektų. 

Projektų priežiūros komisija pasibaigus kiekvienam MTEP projekto etapui vertins tarpinius MTEP projektų rezultatus, jų kokybę, atitiktį kvietimo tikslams, funkciniams reikalavimams, įgyvendinimo perspektyvas, teiks siūlymus dėl projektų kito etapo finansavimo.  

Neatrinkti finansuoti kitam etapui projektai nebebus įgyvendinami.

Paraiškų pateikimo terminas**

Nuo 2022 m. balandžio 7 d. 9:00 val. iki 2022 m. gegužės 16 d. 16.30 val.

Paraiškų pateikimo tvarka Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2V-428 patvirtinto „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos įgyvendinimo aprašo“  (aprašo pakeitimas - 2022-02-14), (aprašo pakeitimas - 2022-02-28) (toliau – Programos įgyvendinimo aprašas) 1 priede nustatyta formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) adresu www.e-mokslovartai.lt.
Svarbūs dokumentai
Kita aktuali informacija

Visame projektų įgyvendinimo procese konsultuos ir testuojant dalyvaus Lietuvos kariuomenės atstovai. 

MTEP projektų paraiškos priimamos pagal Projektų įgyvendinimo aprašo 2 priede nustatytą paraiškos pateikimo formą pateikiant šiuos papildomus dokumentus:

 • Mokslininko (-ų) ir (arba) tyrėjo (-ų) darbo patirtį įrodančius dokumentus.
 • Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties (toliau – JVS) kopija. JVS turi būti pasirašyta pareiškėjo ir visų projekto partnerių. JVS turi būti išdėstyti sutarties šalių įsipareigojimai ir teisės, įskaitant kiekvienos sutarties šalies finansinį ir dalykinį indėlį į projektą, planuojamus projekto rezultatus, intelektinės nuosavybės pasidalijimą, nuosavybės naudojimą, valdymą ir disponavimo ja teises bei tvarką, kitus su nuosavybe susijusius klausimus, šalių solidarią atsakomybę bei kitas šalių teisės ir pareigas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.970 - 6.982 str.
 • Pareiškėjo ir partnerio (-ių) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso el. deklaracijos forma. 
 • Patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba paskutinių finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jeigu šiuos dokumentus pareiškėjas ir (arba) partneris privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma pareiškėjui (partneriui), kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui).

 • Kitus paraiškos vertinimui reikalingus dokumentus (neviršijant 50 MB jų bendros apimties ir pateikiant zip ad pdf formatu).

 • Pareiškėjo deklaracija.

 • Biudžeto paskirstymas per projekto laikotarpį.

Kontaktinė informacija

Paraiškos pildymo klausimais: Deividas Petrulevičius, tel. +370 645 89 138, el. p. [email protected].

Registracijos sistemoje bei paraiškos teikimo klausimais: tel. +370 652 44 275, el. p. [email protected].

Priemonės pristatymai

** Paraiška turi būti pateiktas iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) adresu www.e-mokslovartai.lt. Agentūra neatsako už MTEPIS sutrikimus, ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.