BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas gyvybės mokslų industrijos įmonėms dėl dalyvavimo akceleravimo programoje JAV

.
Galioja iki

2021-10-11

1.  Bendro pobūdžio informacija
1.1.  Kvietimo pavadinimas Kvietimas teikti paraiškas gyvybės mokslų industrijos įmonėms dėl dalyvavimo akceleravimo programoje Jungtinės Amerikos Valstijose.
1.2.  Kvietimo numeris DAP-6
1.3.  Priemonės tikslas Skatinti privačių juridinių asmenų augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.
1.4.  Remiama veikla Gyvybės mokslų industrijoje veiklą vykdančių įmonių (privačių juridinių asmenų) dalyvavimas akceleravimo programoje Juntinėse Amerikos Valstijose (toliau – JAV). 
1.5.  Aktualūs teisės aktai

Privačių juridinių asmenų dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2V-292 „Dėl privačių juridinių asmenų dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)

2.  Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams
2.1.  Tinkami pareiškėjai

Pareiškėjas yra tinkamas, jei:

- Yra Lietuvos Respublikoje registruotos įmonė (privatus juridinis asmuo), atitinkanti Aprašo 7 p. reikalavimus.
- Gyvybės mokslų industrijos srityje veikiančios įmonės. 

2.2.  Tinkami dalyviai

Dalyvis yra tinkamas, jei:

- yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
- moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
- tiesiogiai dalyvauja vystant inovatyvius įmonės produktus.

3.  Pareiškėjų atranka
3.1.  Atrankos kriterijai

3.1.1. pareiškėjo vystomo produkto inovatyvumas ir perspektyvumas;
3.1.2. pareiškėjo (dalyvio) patirtis ir galimybės išvystyti produktą;
3.1.3.   pareiškėjo pasirengimas dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose ir poreikis vystyti produktą tarptautiniu mastu.

3.2. Atrankos tvarka Kaip numatyta Aprašo V skyriuje.
4.  Tinkamos finansuoti išlaidos ir finansavimo reikalavimai
4.1.  Tinkamos finansuoti išlaidos Tiesiogiai susijusios su dalyvavimu akceleravimo programoje JAV.
4.2.  Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

Dalyvavimo akceleravimo programoje mokesčio išlaidos.

4.3.  Agentūros apmokamų išlaidų suma  Agentūros apmokamų išlaidų, dalyvavimo akceleravimo programoje mokestis, vienam pareiškėjui suma yra 3500,00 Eur.
4.4.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.
5.  Akceleravimo programos organizavimo tvarka
5.1.  Planuojamos veiklos

Akceleravimo programa vyks nuotoliniu būdu ir bus sudaryta iš šių keturių teminių sesijų:

Teisinių temų sesija:
- 2021 m. spalio 27 d. – akceleratoriaus pristatymas;
- 2021 m. lapkričio 1 d. – JAV ir Filadelfijo regiono gyvybės mokslų ekosistemos pristatymas.
- 2021 m. lapkričio 3 d. – teisiniai veiklos JAV aspektai. 
- 2021 m. lapkričio 4 d. – mentorystės sesija.  
- 2021 m. lapkričio 8 d. – IP strategija įeinant į JAV rinką.
- 2021 m. lapkričio 10 d. – vizos ir imigracijos teisės nuostatos įmonėms.
- 2021 m. lapkričio 11 d. – mentorystės sesija. 

Sveikatos apsaugos temų sesija:
- 2021 m. lapkričio 15 d. – JAV sveikatos priežiūros sistemos pristatymas, apžvalga ir strategija, kaip į ją patekti bei joje veikti. 
- 2021 m. lapkričio 17 d. – klinikiniai tyrimai ir reguliavimas. 
- 2021 m. lapkričio 18 d. – mentorystės sesija. 
- 2021 m. lakpričio 29 d. – rinkodara JAV sveikatos apsaugos priežiūros sistemos suinteresuotoms šalims: pirkėjams, tiekėjams, pacientams.

Veiklos JAV temų sesija:
- 2021 m. gruodžio 1 d. – mokesčiai ir apskaita. 
- 2021 m. gruodžio 2 d. – mentorystės sesija. 
- 2021 m. gruodžio 6 d. – žmogiškieji ištekliai ir personalo samdymas. 

Finansavimo ir verslo komunikacijos temų sesija:
- 2021 m. gruodžio 8 d. – kultūriniai skirtumai rinkodaroje ir verslo komunikacijoje. 
- 2021 m. gruodžio 9 d. – mentorystės sesija. 
- 2021 m. gruodžio 13 d. – finansavimo galimybės ir investuotojų lūkesčiai. 
- 2021 m. gruodžio 15 d. – baigiamoji sesija su galimybe pristatyti idėją akceleratoriaus dalyviams, mentoriams. 

6.  Paraiškų teikimo tvarka
6.1.  Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. spalio 11 d. 23:59 val.
6.2.  Paraiškų teikimo tvarka Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą kartu su paraiškos 3.1-3.3 dalių vertimu į anglų kalbą su dalyvio gyvenimo aprašymu (CV) el. paštu [email protected] iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 23.59 val.
7.  Kita informacija
7.1.  Kontaktiniai asmenys

Deividas Petrulevičius, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr.  +370 645 89 138, el. p. [email protected] .

Lina Kisielė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, tel. Nr. +370 600 45965, el. p. [email protected]