BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas pagal Bendriems Europos interesams svarbių projektų mikroelektronikos srityje atrankos organizavimo tvarkos aprašą

.
Galioja iki

2022-01-03

Siekiant bendrų strateginių Europos Sąjungos politikos tikslų, reikšmingas kiekvienos valstybės narės indėlis. Atsižvelgdama į mikroelektronikos rinkose susidariusią padėtį ir šioje srityje turimą Lietuvos potencialą, Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo atranką į Bendriems Europos interesams svarbius projektus (BEISP). Atranką nacionaliniu lygiu organizuojanti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) nuo gruodžio 17 d. paraiškas kviečia teikti mikroelektronikos srityje veikiančias įmones, kurios motyvuotos dalyvauti sekančiuose atrankos etapuose Europiniu lygmeniu ir, sėkmės atveju, gauti finansavimą jų įgyvendinamiems projektams. 

Paraiškos forma pildymui

1.  Bendro pobūdžio informacija
1.1.  Kvietimo pavadinimas  Kvietimas teikti paraiškas pagal Bendriems Europos interesams svarbių projektų mikroelektronikos srityje atrankos organizavimo tvarkos aprašą.
1.2.  Kvietimo tikslas Atrinkti projektus dalyvauti BEISP ME2 ir perduoti atrankos rezultatus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl tolesnės projektų atrankos.
1.3.  Aktualūs teisės aktai ir kiti dokumentai 1.3.1. Europos Komisijos 2021 m. lapkričio 25 d. komunikatas (C(2021) 8481 final) „Dėl Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams svarbių projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“ (toliau – EK komunikatas).
1.3.2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 2V-435 „Dėl Bendriems Europos interesams svarbių projektų mikroelektronikos srityje atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.  Reikalavimai pareiškėjams 
2.1.  Reikalavimai pareiškėjams 

2.1.1. Pareiškėjas (tiesioginis dalyvis) turi būti juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (konsorciumas) ir vykdyti veiklą dirbtinio intelekto procesorių ir lustų projektavimo, lustų projektavimo komunikacijai (5G, 6G) ir ryšiui, lustų kūrimo ir gamybos Europoje, pažangios pakuotės heterogeninės integracijos puslaidininkinių substratų, radijo dažnių ir galios elektronikos  srityse.

2.1.2. Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas nėra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai kaip nustatyta Gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL C 249, 2014 7 31, p. 1) arba nebuvo priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai 2019 m. gruodžio 31 d., bet tokiu tapo per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. ir toks yra tol, kol taikoma laikinoji sistema (Komisijos komunikatas „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (OL C 91I, 2020 3 20, p. 1) ir jo pakeitimai).

2.1.3. Pareiškėju negali būti įmonė, kuriai taikomas neįvykdytas vykdomasis raštas išieškoti lėšas po ankstesnio Europos Komisijos sprendimo, kuriuo pagalba pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

3.  Reikalavimai projektams
3.1.  Reikalavimai projektams

3.1.1. Projektai turi atitikti kriterijus, kurie numatyti EK komunikate.

3.1.2. Paraiškoje privalo būti nurodytas projekto indėlis, siekiant bendrų strateginių Europos Sąjungos politikos tikslų.

3.1.3. Projekto paraiškoje privalo būti aprašytos planuojamos MTEPI veiklos ir pirmasis pramonės plėtros naujų technologijų (angl. – first industrial deployment) etapas mikroelektronikos srityje pagal planuojamą BEISP ME2 bendrų veiklų projektą. Masinės gamybos fazės ir komercinė veikla negalimi.

3.1.4. Projekte turi būti parodyta, kad projektas labai skiriasi nuo modernaus lygio įprastai naudojamos technologijos (dabartinė technologijos būklė, projekto inovatyvumo ir novatoriškumo įrodymas).

3.1.5. Projekte turi būti pateikti numatomų teigiamos žinių ir technologijų sklaidos priemonių aprašymai (angl. – spillover effect and dissemination activities).

3.1.6. Pareiškėjo pateiktas projektas turi būti įgyvendinamas Lietuvoje.

3.1.7. Pareiškėjas turi įsipareigoti iki galo įvykdyti projektą, padengti visas investicijų išlaidas ir išlaikyti tokias investicijas Lietuvoje ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po projekto pabaigos.

3.1.8. Projekte turi būti nurodyti potencialūs BEISP ME2 partneriai ir pademonstruoti projekto įgyvendinimui sutelkti ištekliai.

3.1.9. Turi būti pateiktas suplanuoto projekto grafikas, trumpa verslo strategija ir preliminaraus verslo modelio pristatymas.

3.1.10. Teikiant informaciją apie finansavimo trūkumą (angl. – funding gap) pareiškėjas privalo įrodyti, kad rinkos sąlygomis projektas negali būti finansuojamas ar įgyvendintas be papildomo valstybės finansavimo. Tai yra, atsižvelgiant į techninę ir ekonominę riziką, pareiškėjas turi pagrįsti finansavimo trūkumą, patvirtinantį valstybės pagalbos poreikį ir tinkamumą.

3.1.11. Projekte turi būti parodyta didesnė savo technologijos sklaidos su BEISP vertė, nei nedalyvaujant BEISP.

3.1.12. Projekto įgyvendinimui numatytas nuosavas finansinis indėlis sudaro ne mažiau nei 80 proc. projekto vertės.

3.1.13. Projekto vertė ne mažesnė kaip 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų.

3.1.14. Projekte turi būti numatytos tik tinkamos finansuoti išlaidos, kurios nurodytos Aprašo III skyriuje.

4.  Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka
4.1.  Paraiškų pateikimo terminas Nuo 2021 m. gruodžio 17 d. 11:00 iki 2022 m. sausio 3 d. 16:30 val.
4.2.  Paraiškų teikimo tvarka

4.2.1. Paraiškos teikiamos el.paštu [email protected] iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą

4.2.2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neatsako už ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

4.2.3. Su paraiška pareiškėjas privalo pateikti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su partneriu (-iais), jeigu toks (-ie) yra, kuri atitinka Aprašo 5.4. papunkčio reikalavimus.

4.3.  Paraiškų vertinimo tvarka

4.3.1. Paraiškos vertinamos pagal Aprašo IV skyriuje nustatytą tvarką.

4.3.2. Paraiškų vertinimo terminas – 2022 m. sausio 15 d. Šis terminas dėl paraiškų tikslinimo gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuris buvo skirtas paraiškų tikslinimui.

5.  Kita informacija
5.1.  Kontaktiniai asmenys pasiteirauti Tel. nr. +370 603 87730, el. paštas [email protected]