Kvietimas teikti paraiškas pagal ES priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Galioja iki

2020-07-07

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 09

Finansavimo tikslas:

 

skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Finansuojamos veiklos:

 

MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms).

Galimi pareiškėjai:

 

  • mokslo ir studijų institucijos;
  • privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

Atrankos būdas:

projektų konkursas dviem etapais.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

iki 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 2 700 000 (dviejų milijonų septynių šimtų tūkstančių) eurų

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2020-05-08, 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2020-09-21, 16:30

I etapo paraiškų pateikimo terminas: 

2020-07-07, 16:30

Planuojama I etapo paraiškų vertinimo trukmė iki:

2020-08-20, 16:30

Planuojamas II etapo paraiškų pateikimo terminas:

2020-09-21, 16:30

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai, kurių neįvykdžius paraiška atmetama neprašant pateikti papildomų dokumentų:

1. pirmajame konkurso etape:

1.1. parengtas verslo planas, kuriuo siekiama komercinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtą MTEP rezultatą, kuris atitinka Klasifikacijos aprašo 4 punkte nustatytus 6-ojo arba vėlesnio MTEP etapo požymius ir projektu įgyvendinamą Programos prioritetą;

1.2. pasirašytas ketinimų steigti atžalinę įmonę protokolas (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);

1.3. pasirašyta teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – privatusis juridinis asmuo);

2. antrajame konkurso etape:

2.1. įsteigta atžalinė įmonė (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija);

2.2. pasirašyta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis tarp mokslo ir studijų institucijos ir įsteigtos atžalinės įmonės;

2.3. pasirašyta teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis (reikalavimas taikomas, kai pareiškėjas – mokslo ir studijų institucija).

 

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos ir su jomis susijusi informacija teikiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai vienu iš šių būdų (Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Lietuvoje yra paskelbtas karantinas, dėl ko darbas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje yra organizuojamas nuotoliniu būdu, prašome paraiškas teikti antru iš nurodytų būdų (el. paštu ir pasirašytas el. parašu). Jei neturite galimybės paraišką, pasirašytą el. parašu, pateikti el. paštu, prašome susisiekti telefonu (+370 5) 2644 708):

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu info@mita.lt iki atitinkamos dienos termino 24:00 val. išsiunčiamas elektroninis dokumentas (ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, I etapo paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020-07-07 24:00 val., o teikiant II etapo paraišką registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2020-09-21 24:00 val.

Jeigu paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape per DMS. Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, biudžetinė įstaiga.

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

Inga Masilionytė-Larionova, tel. Nr.  +370 664 22923,

el. p. inga.masilionyte-larionova@mita.lt

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/portal/lt/index

ES struktūrinių fondų svetainėje: www.esinvesticijos.lt

Kita informacija:

-