BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą

.
Galioja iki

2021-02-15

Informacinio seminaro pareiškėjams „Kaip parengti paraišką MTEP projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti“ įrašas

Informacinio seminaro pareiškėjams „Kaip parengti paraišką MTEP projektams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje plėtoti“ prezentacija.

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašą (toliau – Kvietimas).

1.2.

Kvietimo numeris

AIE-01

1.3.

Finansavimo tikslas

Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą kuriant ar tobulinant MTEP produktus ir skatinti privačias investicijas į MTEP veiklas atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

1.4.

Aktualūs teisės aktai

1.4.1. Paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1187  (toliau – Paramos administravimo aprašas);
1.4.2. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-367 (toliau - Aprašas);
1.4.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais ir papildymais, atliktais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/972 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);
1.4.4. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
1.4.5. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;
1.4.6. Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatymas;
1.4.7. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;
1.4.8. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

2.

Reikalavimai pareiškėjams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

2.1.1. Projekto paraiškos teikėjas – Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės statusą.

2.1.2. Projekto paraiškos teikėjas turi būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį su Lietuvos mokslo ir studijų institucija ir partneriu.

2.1.3. Partneris - Lietuvos Respublikoje veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą. Įgyvendinant projektą, partneris gali tapti privačiuoju juridiniu asmeniu, atitinkančiu didelės įmonės statusą.

2.1.4. Projekto paraiškos teikėjas ir partneris turi vykdyti veiklą energetikos sektoriuje.

2.1.5. Kiti reikalavimai projekto paraiškos teikėjui ir partneriui nustatyti Aprašo II skyriuje. 

3.

Reikalavimai projektams

3.1.

Remiamos veiklos

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje.

3.2.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

3.2.1. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo finansinės paramos skyrimo momento su galimybe pratęsti papildomam 12 mėnesių terminui finansinės paramos sutartyje numatyta tvarka;

3.2.2. projekto veiklos negali būti baigtos įgyvendinti iki projekto paraiškos pateikimo vykdančiajai institucijai dienos;

3.2.3. projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo finansinės paramos sutarties sudarymo dienos.

3.3.

Kiti reikalavimai projektams

3.3.1. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3.3.2. Projekto paraiškos pateikimo metu projekto veiklos turi atitikti ne žemesnį negu 3 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapą „Koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas“ pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas).

3.3.3. Turi būti pagrįstas projektu kuriamo produkto technologinis naujumas ir inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai.

3.3.4. Turi būti pagrįstas projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka.

3.3.5. Projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu.

3.3.6. Kiti reikalavimai projektams nustatyti Aprašo III skyriuje.

4.

Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos išimtinai projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, realios ir teisingos, nurodytos projekto biudžete ir pagrįstos finansiniais dokumentais; proporcingos ir būtinos projekto įgyvendinimui;patirtos projekto įgyvendinimo metu, laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų.

4.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. Išlaidos personalui: išlaidos projektui vykdyti įdarbintiems mokslininkams, technikams ir kitiems pagalbiniams darbuotojams. Šias išlaidas gali sudaryti ne daugiau kaip 5 (penki) visos darbo dienos ekvivalentai;

4.2.2. išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);

4.2.3. išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);

4.2.4. išlaidos pagal paslaugų sutartis;

4.2.5. netiesioginės išlaidos, kurios negali viršyti 10 procentų nuo gautos finansinės paramos sumos.

4.3.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija (dotacija), teikiama kaip valstybės pagalba vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsniu.

4.4.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis.

4.5.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma.   Didžiausia projektui galima skirti finansinės paramos suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

4.6.

Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma

1 237 500 Eur (milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai eurų).

5.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka

5.1.

Paraiškų pateikimo terminas

Nuo 2020 m. gruodžio 15 d. 09:00 iki 2021 m. vasario 15 d. 23:59 val.

5.2.

Paraiškų teikimo tvarka   

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą MTEPIS (e-mokslovartai.lt) kartu su kitais kvietime teikti paraiškas ir paraiškoje nurodytais dokumentais. Kitu būdu ir (ar) priemonėmis pateiktos paraiškos bus laikomos nepateiktomis.

5.3.

Su paraiška privalomi pateikti dokumentai

5.3.1. Jungtinės veiklos sutartis;

5.3.2. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;

5.3.3. darbo grupės narių darbo užmokesčio įkainiai su pagrindžiančiais dokumentais;

5.3.4. prašomų finansuoti ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų išlaidų kainos su pagrindžiančiais dokumentais;

5.3.5. projekto darbo grupės narių gyvenimo aprašymai;

5.3.6. dokumentai, pagrindžiantys veikimą energetikos sektoriuje;

5.3.7. pareiškėjo patvirtinimas, kad tenkinami Paramos administravimo aprašo 10.2-10.10 papunkčiuose ir 12, 13 ir 15 punktuose nustatyti reikalavimai;

5.3.8. kiti dokumentai, galintys turėti reikšmės pagrindžiant atitikimą Apraše nurodytiems reikalavimams.

5.4.

Paraiškų vertinimo tvarka

5.4.1. Projektų atranka vykdoma konkurso vienu etapu būdu.

5.4.2. Vertinant projektų paraiškas yra atliekamas:

5.4.2.1. administracinis vertinimas

5.4.2.2. ekspertinis vertinimas.

5.4.3. Projekto paraiškos vertinimo kriterijai:

5.4.3.1. MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kuriuo pradedamas projektas;

5.4.3.2. kuriamo produkto technologinis naujumas ir inovatyvumas, planuojami technologiniai pasiekimai;

5.4.3.3. projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti produkto komercinis potencialas, rinka;

5.4.3.4. projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, įsteigtu mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių iki projekto paraiškos Agentūrai pateikimo;

5.4.3.5. MTEP etapų klasifikacijos aprašo etapas, kurį numatoma pasiekti įgyvendinus projektą.

5.4.4. Už atitiktį nurodytiems projekto paraiškos vertinimo kriterijams projektams yra skiriami balai (maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 4 priede). Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 20 (dvidešimt) balų.

6.

Kita informacija

6.1.

Atsakingos institucijos

Vykdančioji institucija – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Koordinuojančioji institucija – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Administruojančioji institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija

6.2.  Kontaktiniai asmenys pasiteirauti

Paulius Petrauskas, tel. nr. +370 604 78805, el. paštas [email protected]

Erika Slunksnytė, tel. nr. +370 603 87730, el. paštas [email protected]

6.3.  Dažniausiai užduodami klausimai D.U.K.