BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti – programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

.
Galioja iki

2020-10-30

            

 

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kviečia teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti  programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau–Programa) rėmuose. Finansavimas bus skiriamas kelionės išlaidoms susijusioms su partnerių paieška galimiems dvišaliams projektams pagal Programą įgyvendinti ir tokias partnerystes vystyti.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KELIONIŲ IŠLAIDOMS KOMPENSUOTI

FINANSAVIMO TIKSLAS

Priemonė yra skirta skatinti dvišalių partnerysčių užmezgimą siekiant įgyvendinti bendrus Lietuvos–Norvegijos projektus Programos rėmuose. Priemonė yra finansuojama 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

FINANSAVIMO FORMA

Parama kelionių išlaidoms kompensuoti yra teikiama kaip fiksuotoji suma.

DIDŽIAUSIA GALIMA GAUTI SUMA

Maksimali skiriama suma vienai įmonei- 779 Eur.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

- MVĮ arba didelė įmonė, kurioje valstybės nuosavybė neviršija 25%,  įsteigta kaip juridinis subjektas Lietuvos teritorijoje;

- privatus ar viešas juridinis subjektas įsteigtas Norvegijos Karalystėje.

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

Kelionių išlaidos susijusios su partnerių paieška galimiems dvišaliams projektams pagal Programą įgyvendinti ir užmegztas partnerystes vystyti.

ATRANKOS TVARKA

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos individualiems vizitams yra teikiamos ne vėliau kaip likus 21 dienai iki planuojamo vizito.

Paraiškos dalyvauti renginiuose, kuriuose bendrą įmonių dalyvavimą organizuoja Agentūra, yra teikiamos ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki renginio, nebent Agentūros skelbiamuose kvietimuose yra nustatyta kita tvarka.

Pareiškėjai iš Lietuvos:

Paraiškos yra teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą- E. mokslo vartai (kvietimas NOR-02).

Pareiškėjai iš Norvegijos Karalystės:

Elektroninė paraiškos forma yra pildoma anglų kalba.

Paraiškos yra vertinamos nuolat iki kvietimo termino pabaigos (30/10/2020) arba kol pasibaigs kvietimui skirta finansavimo lėšų suma. Paraiškos bus įvertintos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo.

Paraiškėjai iš Lietuvos, dėl kurių paraiškų priimtas teigiamas sprendimas, per E. mokslo vartų sistemą gaus kvietimą pasirašyti sutartį dėl dalyvavimo veikloje nurodytoje kvietime. Pareiškėjams iš Norvegijos sutartis bus išsiųsta elektroniniu paštu.

Sutartis privalo būti pasirašyta prieš kelionės vykdymą. 

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

[email protected].

Ina Sinkevičiūtė, tel. (+370) 604 77086

Beata Mažul,  tel. (+370) 604 78935

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Pareiškėjai iš Lietuvos:

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašas

Pareiškėjai iš Norvegijos Karalystės:

Guidelines for Travel Support Scheme (pdf)

SVARBU. Vykstant į partnerių paieškos renginį, susitikimai su potencialiais projekto partneriais iš Norvegijos yra privalomi. Pareiškėjas iš Lietuvos  privalo turėti ne mažiau dviejų suplanuotų susitikimų su Norvegijos privataus arba viešojo sektoriaus atstovais, kurių vykdoma veikla atitinka Programos įgyvendinimo sritis ir kurie yra tinkami būti partneriais projektuose pagal Programą.