BDAR
gdpr

Kvietimas teikti paraiškas projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (INOLINK)“ paslaugoms gauti

Galioja iki

2020-03-31

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (INOLINK)“ paslaugoms gauti.

1.2.

Kvietimo numeris

INOLINK-01

1.3.

Projekto paslaugų tikslas ir paslaugos, kurioms gauti teikiamos paraiškos

Projekte teikiamų paslaugų tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą (konsultacinės paslaugos, dalyvavimas renginiuose, partnerių paieškose ir kitos paslaugos).

2.

Reikalavimai klasteriams, paslaugų gavėjams ir pareiškėjams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys – klasterio koordinatoriai.

2.2.

Tinkami paslaugų gavėjai

2.2.1. klasteris, jei jis yra juridinis asmuo registruotas Lietuvos Respublikoje ir atitinka šio kvietimo 2.3 ir 2.4 p. nurodytus reikalavimus;

2.2.1. klasterio, atitinkančio šio kvietimo 2.4 p. nurodytus reikalavimus, narys, kuris atitinka šio kvietimo 2.4 p. nurodytus reikalavimus.

2.3.

Reikalavimai klasteriams

2.3.1. klasteris atitinka klasterio apibrėžimą, nustatytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakyme Nr. 4-131 „Dėl Lietuvos klasterių plėtros koncepcijos patvirtinimo“;

2.3.2. per pastaruosius vienerius metus klasteris (jei klasteris yra juridinis asmuo) arba bent 3 klasterio nariai (jei klasteris vykdo veiklą jungtinės veiklos sutarties pagrindu) savo veiklą vykdė bent viename iš sumanios specializacijos prioritetų;

2.3.3. per pastaruosius vienerius metus klasteris (jei klasteris yra juridinis asmuo) arba bent vienas klasterio (jei klasteris vykdo veiklą jungtinės veiklos sutarties pagrindu) narys vykdė MTEP ir inovacijų veiklas.

2.4.

Reikalavimai paslaugų gavėjams

2.4.1. paslaugų gavėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ši nuostata netaikoma, jei: pareiškėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, ir dėl to yra laikomas įvykdžiusiu šiame papunktyje nurodytus įsipareigojimus; įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur;

2.4.2. paslaugų gavėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2.4.3. paslaugų gavėjo atstovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.

2.4.4. paslaugų gavėjas yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

3.

Paraiškų pateikimo ir vertinimo tvarka

3.1.

Paraiškų pateikimo terminas

2020 m. kovo 31 d. 23.59 val.

3.2.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal kvietimo 1 priede nustatytą formą el. paštu info@mita.lt.

3.1.

Paraiškų vertinimo tvarka

3.1.1. Projekte norintis dalyvauti klasteris privalo pateikti užpildytą ir klasterio koordinatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens arba klasterio koordinatoriaus įgalioto klasterio nario vadovo ar vadovo įgalioto asmens pasirašytą paraišką (kvietimo 1 priedas) bei dokumentą, įrodantį įgaliojimą (jei paraišką pasirašo įgaliotas asmuo).

3.1.2. Paraiškų vertinimas atliekamas per 14 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo Agentūroje dienos. Jeigu Agentūra prašo pareiškėjo patikslinti paraiškoje ar su paraiška pateiktuose dokumentuose nurodytą informaciją, šis terminas pratęsiamas informacijai patikslinti nustatytu laikotarpiu.

3.1.3. Įvertinus paraiškas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Agentūros direktoriaus sprendimo patvirtinti į projektą priimtus klasterius, sudaromos sutartys dėl projekto paslaugų teikimo klasteriams.

3.1.4. Apie sprendimą pareiškėjas informuojamas paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Priėmus sprendimą atmesti paraišką, pareiškėjui nurodomos tokio sprendimo priežastys.

3.2.

Paslaugų teikimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

6.

Kita informacija

6.1.

Kontaktiniai asmenys pasiteirauti

Jolita Razumienė, projekto vadovė, tel. Nr. +370 604 78790, el. p. jolita.razumiene@mita.lt;

Pranas Senapėdis, klasterių plėtros koordinatorius, tel. Nr. +370 609 59364, el. p. pranas.senapedis@mita.lt

6.2.

Kita

Galiojančios sutartys dėl Projekto paslaugų teikimo klasteriams, sudarytos su Agentūra ir LIC iki šio kvietimo paskelbimo, galioja ir naujos sutartys nesudaromos (t. y. klasteriai neprivalo teikti naujų paraiškų Projekto paslaugoms gauti).