BDAR
Close

Kvietimas teikti paraiškas tema „Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema“

.
Galioja iki

2022-02-02

Programos pavadinimas  Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programa
Kvietimo tema Lazerinės komunikacijos tarp laivų sistema
Kvietimo temos aprašymas (techninė užduotis)

Techninė užduotis (pridedama).

Privalomas pasiekti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau –MTEP) projekto įgyvendinimo etapas (toliau – MTEP projekto įgyvendinimo etapas) pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, nuostatas – 7 (septintas) (prototipo (bandomosios versijos) demonstravimas).

Finansuojama veikla Finansavimas skiriamas MTEP projektų veikloms, atitinkančioms MTEP projekto įgyvendinimo etapus nuo 2 (antro) iki 7 (septinto) imtinai. 
Galimi pareiškėjai Pareiškėjai (projekto vykdytojai) ir projekto partneriai yra Lietuvos Respublikoje registruotos mokslo ir studijų institucijos ir privatūs juridiniai asmenys.
Reikalavimai projektams

Didžiausias galimas projekto finansavimas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų – iki 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).  

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 36 (trisdešimt šeši) mėnesių nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo dienos.

Kuriamas produktas turi nepažeisti nacionaliniuose ir Europos Sąjungos dokumentuose, taip pat tarptautiniuose susitarimuose nustatytų etikos principų, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Papildomi reikalavimai projektams yra nurodyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-696 patvirtinto „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) II skyriaus II skirsnyje. 

Planuojamų finansuoti projektų skaičius

1 (vienas)

Paraiškų pateikimo terminas* Nuo 2022 m. sausio 5 d. 9:00 val. iki 2022 m. vasario 2 d. 16.30 val.
Paraiškų pateikimo tvarka

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2V-428 patvirtinto „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos įgyvendinimo aprašo“ (aprašo pakeitimas - 2022-02-14), (aprašo pakeitimas - 2022-02-28) (toliau – Programos įgyvendinimo aprašas) 1 priede nustatyta formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).

Svarbūs dokumentai
Kita aktuali informacija

Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos dalyvaus išbandant projekto rezultatą. 

MTEP projektų paraiškos priimamos pagal Projektų įgyvendinimo aprašo 2 priede nustatytą paraiškos pateikimo formą pateikiant šiuos papildomus dokumentus:

  • Mokslininko (-ų) ir (arba) tyrėjo (-ų) darbo patirtį įrodančius dokumentus.
  • Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties (toliau – JVS) kopija. JVS turi būti pasirašyta pareiškėjo ir visų projekto partnerių. JVS turi būti išdėstyti sutarties šalių įsipareigojimai ir teisės, įskaitant kiekvienos sutarties šalies finansinį ir dalykinį indėlį į projektą, planuojamus projekto rezultatus, intelektinės nuosavybės pasidalijimą, nuosavybės naudojimą, valdymą ir disponavimo ja teises bei tvarką, kitus su nuosavybe susijusius klausimus, šalių solidarią atsakomybę bei kitas šalių teisės ir pareigas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.970 - 6.982 str.
  • Pareiškėjo ir partnerio (-ių) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso el. deklaracijos forma.
  • Patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba paskutinių finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jeigu šiuos dokumentus pareiškėjas ir (arba) partneris privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma pareiškėjui (partneriui), kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui).
  • Kitus paraiškos vertinimui reikalingus dokumentus (neviršijant 50 MB jų bendros apimties ir pateikiant zip, ad, pdf formatu).
  • Pareiškėjo deklaracija.
  • Biudžeto paskirstymas per projekto laikotarpį.
Kontaktinė informacija

Paraiškos pildymo klausimais: Deividas Petrulevičius, tel. +370 645 89 138, el. p. [email protected].

Registracijos sistemoje bei paraiškos teikimo klausimais: tel. +370 652 44 275, el. p. [email protected].

Klausimai ir atsakymai

Kviečiame peržiūrėti kvietimo klausimus ir atsakymus – čia.
Renginiai ir skaidrės Kviečiame atsisiųsti 2022 m. sausio 11 d. vykusio renginio skaidres: 1) „Kvietimų galimybės ir reikalavimai | Trečiojo kvietimo pristatymas“; 2) „Pirmojo ir antrojo kvietimų pristatymas“

* Paraiška turi būti pateiktas iki kvietime nurodyto termino (Lietuvos Respublikos laiku) pabaigos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) adresu www.e-mokslovartai.lt. Agentūra neatsako už MTEPIS sutrikimus, ne laiku pateiktas paraiškas ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių paraiškos nebuvo gautos, gautos praleidus paraiškų teikimo terminą ar pareiškėjas susidūrė su kitais paraiškos pateikimo trukdžiais. Ne nustatytu laiku ir (ar) būdu gautos paraiškos nebus priimamos vertinti ir nebus vertinamos. Siekiant išvengti nesklandumų Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pareiškėjams rekomenduoja teikti paraišką likus bent vienai dienai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.