BDAR
gdpr

Kvietimas teikti prašymus „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo gavimui 2020 m.

Galioja iki

2020-11-25

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti prašymus „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo skyrimo lėšoms gauti (toliau – Kvietimas).

1.2.

Kvietimo numeris

Prizas „Baltijos Bonus“ – 2020

1.3.

Finansavimo tikslas

Skatinti Baltijos šalių bendradarbiavimą ES bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) 

1.4.

Aktualūs teisės aktai

„Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo skyrimo aprašas (toliau –Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

Pagal Aprašą tinkami pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos, kurioms paskirtas finansavimas remiantis Paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems H2020 paraiškas, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-185.

3.

Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai

3.1.

Finansavimo sąlygos

3.1.1. „Baltijos Bonus“ papildomas finansavimas skiriamas H2020 paraiškos parengimo išlaidoms, nekompensuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti, jei paraiškoje yra dalyvis (-iai) iš Latvijos Respublikos ar Estijos Respublikos.

3.1.2. Tinkamos išlaidos turi būti:

3.1.2.1. aiškiai apibrėžtos;

3.1.2.2. realios ir teisingos, pagrįstos administraciniais ir finansiniais dokumentais;

3.1.2.3. susijusios su H2020 paraiškų parengimu.

3.1.3. Tinkamų išlaidų, kurioms finansuoti šiame Apraše nustatyta tvarka gali būti skiriamos lėšos, kategorijos:

3.1.3.1. išlaidos personalui, susijusiam su H2020 paraiškos rengimu: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;

3.1.3.2. išlaidos pagal sutartis.

3.1.4. Netinkamos išlaidos yra:

3.1.4.1. išlaidos, nesusijusios su H2020 paraiškų parengimu;

3.1.4.2. baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;

3.1.4.3. finansinių operacijų išlaidos, komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio valiutos keitimo, kiti finansinių sandorių kaštai;

3.1.4.4. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

3.1.5. Lėšų gavėjai, pirkdami prekes, paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

3.2.

Skiriamų lėšų suma

Maksimali „Baltijos Bonus“ papildomo finansavimo lėšų suma vienai H2020 paraiškai yra 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

4.

 Prašymų pateikimo ir vertinimo tvarka

4.1.

Prašymų pateikimo  terminas

Prašymai priimami nuo 2020 m. lapkričio 5 d. iki 2020 m. lapkričio 25 d. 17:00 val. Vėliau gauti prašymai nenagrinėjami. Už prašymo pateikimą laiku atsako pareiškėjas.

4.2.

Prašymų teikimo tvarka

4.2.1. Pareiškėjai, siekiantys gauti „Baltijos Bonus“ papildomą finansavimą, institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą lydraštį ir prašymo rengėjo pasirašytą prašymą (Aprašo 1 priedas) pateikia Agentūrai el. paštu [email protected]

4.2.2. Jeigu pareiškėjas vienu metu rengia kelias H2020 paraiškas ir siekia gauti jų parengimo išlaidoms apmokėti finansavimą šio Aprašo nustatyta tvarka, kiekvienai iš parengtų H2020 paraiškų turi būti pateiktas atskiras prašymas.

4.3.

Prašymų vertinimo tvarka

Pateiktų prašymų vertinimas bus atliekamas Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka.

5.

Kita informacija

5.1.

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. (+370) 604 76851,
El. p.: [email protected]

5.2.

 Prašymo forma (1 priedas)