BDAR
Close

Kvietimas teikti priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas

.
Galioja iki

2020-07-08

 

1.

Bendro pobūdžio informacija

1.1.

Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas (toliau – Kvietimas).

1.2.

Kvietimo numeris

TI-2020-1

1.3.

Finansavimo tikslas

Skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą, apmokant turizmo sektoriaus darbuotojus.

1.4.

Aktualūs teisės   aktai

Priemonės „Turizmo inovacijos“ taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

2.

Reikalavimai pareiškėjams

2.1.

Tinkami pareiškėjai

2.1.1. Pareiškėjas yra tinkamas, jei paraiškos vertinimo metu:

2.1.1.1. jis yra turizmo paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė arba didelė įmonė) arba Lietuvos Respublikoje registruota turizmo verslo asociacija;

2.1.1.2. jis yra registruotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.;

2.1.1.3. jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus (arba nuo veiklos registravimo dienos) iki paraiškos pateikimo dienos yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (netaikoma turizmo verslo asociacijoms);

2.1.1.4. jis turi teisę gauti de minimis pagalbą;

2.1.1.5. jis atitinka Aprašo 8.5–8.7 pap. reikalavimus.

2.1.2. Projekto partneriai negalimi.

3.

Reikalavimai projektams

3.1.

Remiamos veiklos

3.1.1. Remiamos veiklos, skirtos naudoti ar diegti pareiškėjui naujas inovacijas:

3.1.1.1. turizmo paslaugų ir turizmo verslo modelių kūrimas ir tobulinimas:

3.1.1.1.1. programinės įrangos, informacinių sistemų kūrimo veikla, kaip tai apibrėžta Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (veikla, apimanti: programinės įrangos, programų aprašymų ir medžiagos, skirtos sistemoms ir taikomosioms programoms (įskaitant standartinius programinės įrangos paketus, individualizuotus programinės įrangos sprendinius ir produktuose ar įrangoje integruotą programinę įrangą) kūrimą; kompiuterinių duomenų bazių ir kitos kompiuterizuotos informacijos kūrimą ir analizę, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę, naudojant nuosavybės teise priklausančias kompiuterines duomenų bazes ir viešai prieinamas ataskaitas ar internetą; informacinių technologijų sistemų, įskaitant kompiuterines programas ir duomenų bazes, funkcijų naujinimo ar išplėtimo veiklą, statistinių duomenų analizę ir duomenų gavybos veiklą);

3.1.1.1.2. intelektinės nuosavybės apsaugos ir teisių į ją įsigijimo veikla (veikla, kuria siekiama įregistruoti intelektinės nuosavybės teises (išskyrus išradimų patentavimą ir dizaino registravimą) arba jas įsigyti iš kitų subjektų, įskaitant licencijų arba pačios intelektinės nuosavybės įsigijimą);

3.1.1.1.3. materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms);

3.1.1.2. turizmo paslaugų rinkodara:

3.1.1.2.1. rinkodaros ir prekių ženklų vertės kūrimo veikla (veikla, apimanti rinkos tyrimus ir bandymus rinkoje, kainodaros metodus, produktų pateikimą ir pardavimo skatinimą, produktų reklamą, jų žinomumo didinimą prekybos mugėse ar parodose, rinkodaros strategijų kūrimą, prekių ženklų, nesusijusių su konkrečiu produktu, reklamą, viešųjų ryšių veiklą, prisidedančią prie reputacijos ir prekių ženklo vertės kūrimo);

3.1.1.2.2. materialiojo turto įsigijimo ir nuomos veikla (veikla, apimanti mašinų, įrangos, įrankių įsigijimą arba nuomą ar jų gamybą savoms reikmėms);

3.1.1.3. turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai:

3.1.1.3.1. darbuotojų mokymo veikla (veikla, kuria siekiama vystyti konkrečiai profesijai ar užduotims būtinas žinias ir įgūdžius, skirtus inovacijoms kurti, naudotis inovacijomis arba jas diegti).

3.2.

Veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2020 m. kovo 1 d.–2020 m. lapkričio 30 d.

3.3.

Kiti reikalavimai projektams

3.3.1. Projekto veiklos negali būti baigtos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (toliau – Agentūra) dienos.

3.3.2. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo finansavimo skyrimo sutarties sudarymo dienos.

3.3.3. Projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

3.3.4. Projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti, sumokėti už kurias skyrus Agentūros finansavimą, jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

4.

Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai

4.1.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su Kvietimo 3.1 punkte nurodytų inovacinių veiklų įgyvendinimu, būti patirtos projekto vykdytojo 2020 m. kovo 1 d.–2020 m. gruodžio 5 d. laikotarpiu.

4.2.

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

4.2.1. tiesioginės išlaidos:

4.2.1.1. projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų) išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos);

4.2.1.2. programinės įrangos ir (ar) duomenų bazių kūrimo išlaidos;

4.2.1.3. intelektinės nuosavybės apsaugos ir (ar) teisių į ją įsigijimo išlaidos;

4.2.1.4. rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimo išlaidos;

4.2.1.5. darbuotojų mokymų ir su mokymų organizavimu susijusių paslaugų įsigijimo išlaidos;

4.2.1.6. trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) įsigijimo arba nuomos išlaidos;

4.2.2. netiesioginės išlaidos.

4.3.

Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas

4.3.1. Kvietimo 3.1.1.1 pap. nurodytai veiklai įgyvendinti – 20 tūkst. Eur;

4.3.2. Kvietimo 3.1.1.2 pap. nurodytai veiklai įgyvendinti – 10 tūkst. Eur;

4.3.3. Kvietimo 3.1.1.3 pap. nurodytai veiklai įgyvendinti – 5 tūkst. Eur (kai pareiškėjas yra labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė arba didelė įmonė) arba 30 tūkst. Eur (kai pareiškėjas yra turizmo verslo asociacija) (vienam darbuotojui apmokyti skiriama ne daugiau kaip 1 tūkst. Eur).

4.4.

Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas

4.4.1. Kvietimo 4.2.1.1 pap. nurodytoms išlaidoms – 10 tūkst. Eur;

4.4.2. Kvietimo 4.2.1.2 pap. nurodytoms išlaidoms – 20 tūkst. Eur;

4.4.3. Kvietimo 4.2.1.3 pap. nurodytoms išlaidoms – 10 tūkst. Eur;

4.4.4. Kvietimo 4.2.1.4 pap. nurodytoms išlaidoms – 10 tūkst. Eur;

4.4.5. Kvietimo 4.2.1.5 pap. nurodytoms išlaidoms – 5 tūkst. Eur (kai pareiškėjas yra labai maža įmonė, maža įmonė, vidutinė įmonė arba didelė įmonė) arba 30 tūkst. Eur (kai pareiškėjas yra turizmo verslo asociacija);

4.4.6. Kvietimo 4.2.1.6 pap. nurodytoms išlaidoms – 5 tūkst. Eur.

4.5.

Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos

Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją normą, kuri yra 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų.

4.6.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis

100 proc.

4.7.

Finansavimo forma

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

4.8.

Kvietimu planuojama skirti finansavimo suma

2 mln. Eur

5.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka

5.1.

Paraiškų pateikimo terminas

5.1.1. 2020 m. rugpjūčio 31 d.

5.1.2. Projektų atranka baigiama anksčiau nei Kvietimo 5.2.1 pap. nurodytas paraiškų pateikimo terminas, jeigu pagal darbo grupės priimtus sprendimus siūlyti Agentūros direktoriui skirti finansavimą paraiškoms siūloma skirti ir pagal pateiktas naujas paraiškas prašomų finansuoti išlaidų suma viršija Kvietimu planuojamą skirti finansavimo sumą 50 proc.

5.2.

Paraiškų teikimo tvarka

5.2.1. Paraiškos Agentūrai teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą elektroninėmis priemonėmis per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS) www.e-mokslovartai.lt.

5.2.2. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką pagal kiekvieną Kvietimo 3.1 punkte nurodytą remiamą veiklą.

5.3.

Su paraiška privalomi pateikti dokumentai

5.3.1. užpildyta „Vienos įmonės“ deklaracija;

5.3.2. finansinės atskaitomybės dokumentai (netaikoma verslo turizmo asociacijoms);

5.3.3. darbo užmokesčio išlaidų suvestinė (inovacinę veiklą planuojančių vykdyti darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos, planuojamos vykdyti veiklos, planuojamų darbo valandų skaičius);

5.3.4. komerciniai pasiūlymai;

5.3.5. dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas teikia turizmo paslaugas ir (arba) yra turizmo verslo asociacija.

5.4.

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų vertinimas atliekamas vykdant tęstinę projektų atranką, kaip numatyta Aprašo V skyriuje.

6.

Kita informacija

6.1.

Kontaktiniai duomenys pasiteirauti

Tel. Nr. 8 604 79828, el. p. [email protected]

SVARBI INFORMACIJA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) informuoja, kad 2020 m. liepos 8 d. yra stabdomas kvietimas teikti priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas Nr. TI-2020-1.

Kvietimas sustabdytas atsižvelgiant į tai, kad pagal pateiktas priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas, prašomų finansuoti išlaidų suma 50 proc. viršija kvietimu planuojamą skirti finansavimo sumą.