BDAR
gdpr

Kvietimas teikti priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“ paraiškas

Galioja iki

2021-10-15

1. 

Bedro pobūdžio informacija

1.1. 

Kvietimo pavadinimas

Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos 
1.2. 

Kvietimo numeris

TPPI-01
1.3. Aktualūs teisės aktai

Priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ (toliau – PFSA)

Priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“ įgyvendinimo tvarkos aprašo įgyvendinimo aprašas“ (toliau – Aprašas)

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

Oslo vadovas (angl. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities).
2. 

Reikalavimai pareiškėjams ir dalyviams

2.1.  Tinkami pareiškėjai
 • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė, atitinkanti LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 st. nustatytas sąlygas ir PFSA 10 punkte nustatytus reikalavimus;
 • Verslininkas, atitinkantis LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 st. nustatytas sąlygas ir PFSA 10 punkte nustatytus reikalavimus.
2.2. Tinkami partneriai Partneriai negalimi
3. 

Tinkamos finansuoti veiklos ir išlaidos

3.1.  Tinkamos išlaidos Tinkamos išlaidos turi atitikti PFSA 11 p., 15 p. ir 17 p. reikalavimus
3.2.  Tinkamos finansuoti veiklos

3.2.1. naujų interaktyvių turizmo paslaugų ir produktų kūrimo ir jų pateikimo internete veikla, apimanti bent vieną iš išvardytų veiklų:

 • interaktyvių žemėlapių, pažintinių maršrutų kūrimą;
 • virtualių ekskursijų kūrimą;
 • audiogidų kūrimą;
 • skaitmeninių individualizuotų kelionių paketų kūrimą;
 • skaitmeninių turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros veiklos, apimančios bent vieną iš išvardytų veiklų:

3.2.2. reklamos internete kūrimo ir sklaidos veikla, apimanti:

 • vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių, skirtų reklamai, kūrimą, reklamos gamybą;
 • sukurtos reklamos transliavimą internete: „Facebook“, „Instagram“ ir panašiose platformose, jos pritaikymą įvairiems reklamos kanalams;

3.2.3. rinkodaros priemonių įgyvendinimo veikla, apimanti:

 • vaizdo tinklaraščių kūrimą ir sklaidą, elektroninių knygų ir kitų elektroninių leidinių apie Lietuvos lankytinas vietoves, elektroninių kelionių vadovų po Lietuvą kūrimą;
 • skaitmeninės rinkodaros metodų ir priemonių įgyvendinimą
3.3.  Tinkamų išlaidų kategorijos

3.3.1. tiesioginės išlaidos:
3.3.1.1. veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų) išlaidos arba su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išlaidos (toliau – darbo užmokesčio išlaidos);
3.3.1.2. filmavimo, montavimo, įgarsinimo, programavimo paslaugų, apimančių naujų interaktyvių pažintinių maršrutų, naujų virtualių ekskursijų, audiogidų, skaitmeninių individualizuotų kelionių paketų kūrimą, išlaidos;
3.3.1.3. turizmo produktų ir paslaugų skaitmeninės reklamos kūrimo ir transliavimo išlaidos;
3.3.1.4. turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros inovacijų diegimo skaitmeninės rinkodaros priemonėse išlaidos;
3.3.1.5. trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą) įsigijimo arba nuomos išlaidos;

3.3.2. netiesioginės išlaidos:
3.3.2.1. išlaidos, susijusios su Veiklos administravimu ir valdymu;
3.3.2.2. ryšio išlaidos, tinklo ryšio mokesčiai;
3.3.2.3. transporto,  turistinių objektų lankymo, reikalingo Veikloms įgyvendinti, išlaidos;
3.3.2.4. vertimo išlaidos.

3.4.  Tinkamų išlaidų kategorijos didžiausia galima finansavimo suma

3.4.1. Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidoms – 2000,00 Eur;
3.4.2. filmavimo, montavimo, įgarsinimo, programavimo paslaugų, apimančių naujų interaktyvių pažintinių maršrutų, naujų virtualių ekskursijų, audiogidų, skaitmeninių individualizuotų kelionių paketų kūrimą, išlaidos – 7000,00 Eur;
3.4.3. turizmo produktų ir paslaugų skaitmeninės reklamos kūrimo ir transliavimo išlaidos – 10000,00 Eur;
3.4.4 turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros inovacijų diegimo skaitmeninės rinkodaros priemonėse išlaidos – 5000,00 Eur;
3.4.5. trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą) įsigijimo arba nuomos išlaidos – 2000 Eur.
3.4.7. Tinkamos finansuoti netiesioginės išlaidos apmokamos taikant 4 proc. tarifą nuo visų projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų.

3.5.  Finansavimo forma Negrąžinamoji subsidija, skiriama de minimis pagalba.
4. 

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka

4.1. Paraiškų pateikimo terminas 2021 m. spalio 15 d. 23:59 val. imtinai.
4.2.  Paraiškų teikimo tvarka

4.2.1. pareiškėjai juridiniai asmenys paraiškas teikia Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinėje sistemoje (MTEPIS) https://e-mokslovartai.lt; (paraiškos iš juridinių asmenų el. paštu [email protected] nepriimamos)
4.2.2. pareiškėjai fiziniai asmenys paraiškas teikia elektroniniu paštu [email protected]. Teikiant Paraišką el. paštu, užpildyta forma kartu su Paraiškos priedais privalo būti pateikti vienoje zip formato byloje, kurios dydis negali viršyti 15 MB.

Dėmesio paraiškos PDF formato elektroninė forma turi būti išsaugota kompiuteryje ir PILDOMA TIK Adobe Acrobat Reader programoje, kurią nemokamai galima atsisiųsti ČIA.

Paraiškos forma

4.3. 

Paraiškų vertinimo tvarka

Paraiškų vertinimas atliekamas tęstinės atrankos būdu. Vadovaujantis PFSA V skyriuje ir Aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.
5. 

Kita informacija

5.1.  Telefonai pasiteirauti

Paraiškų pildymo klausimais:
Tel. +370 615 32767, +370 645 89056, +370 645 61727, +370 600 46038.

Prisijungimo / registracijos MTEPIS klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. +370 652 44275, el. paštas: [email protected]