Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamą priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“

Galioja iki

2019-09-30

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Finansavimo tikslas

Kuriant naujus produktus skatinti į paklausą orientuotas inovacijas, tuo pačiu paspartinti tokių inovacijų, kurios efektyviai išspręstų viešojo sektoriaus poreikius, plėtrą. 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetas, investicinis prioritetas, konkretus uždavinys

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, 1.2 investicinis prioritetas „Verslo investicijų į  mokslinių tyrimų ir inovacijų (toliau – MTI) skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“, 1.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“.

Finansuojamos veiklos

Inovacijų paklausos skatinimas vykdant ikiprekybinį pirkimą (skatinant valstybės institucijas pirkti MTEP paslaugas), kurio metu sukuriamas naujas, rinkoje neegzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas arba iš esmės patobulinamas jau egzistuojantis gaminys, paslauga, medžiaga, procesas, skirtas visuomenei aktualių socialinių-ekonominių problemų sprendimui.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Pareiškėjai – perkančiosios organizacijos, gavusios koordinuojančios institucijos patvirtinimą, kad inovatyvaus produkto pirkimas gali būti organizuojamas vadovaujantis Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašu.

Partneriai – perkančiosios organizacijos, kartu su pareiškėju vykdančios ikiprekybinį pirkimą.

Atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

Didžiausia galima kvietimui skirti finansavimo lėšų suma, Eur

Priemonės projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 700 000 Eur (du milijonai septyni šimtai tūkstančių eurų) Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur

2 mln. Eur.

Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki (galutinis projektinio pasiūlymo pateikimo terminas)

2019-09-30

Informacija apie projektinių pasiūlymų teikimą:

Projektinių pasiūlymų pateikimo būdas

Pareiškėjas užpildo projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo formą ir pateikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – Ekonomikos ir inovacijųministerija) iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val.  elektroniniu paštu (kanc@eimin.ltkopijarita.sniukiene@eimin.lt)

Kitu atveju Ekonomikos ir inovacijų ministerija neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Pareiškėjas atsako už projektiniame pasiūlyme ir pridedamuose dokumentuose pateiktos informacijos tikrumą.

Projektinius pasiūlymus priimančios institucijos pavadinimas

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Projektinius pasiūlymus priimančios institucijos adresas

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Konsultuojančių projektinius pasiūlymus priimančios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas)

Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus patarėja

Rita Šniukienė

Tel. 8 706 64 946

El. paštas: rita.sniukiene@eimin.lt  

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas

http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis galima rasti: 

1) priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą;

2) šį kvietimą;

3) projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo formą.