Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų paraiškas

Galioja iki

2019-05-16

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti technologinės plėtros projektų paraiškas dalyvauti atrankos konkurse dėl projektų finansavimo.

Paraiškas gali teikti: Mokslo ir studijų institucijos (atitinkančios Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme pateiktą apibrėžimą ir įregistruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre), kartu su partneriu (-iais) privačiu juridiniu asmeniu, atitinkančiu labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą ir sudariusios jungtinės veiklos sutartį.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų apraše.

KVIETIMAS TEIKTI TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

NR. PP-03

FINANSAVIMO TIKSLAS

skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu

REMIAMA VEIKLA

Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros vykdymas, siekiant vystyti mokslo ir studijų institucijoje sukurtus intelektinės veiklos rezultatus

FINANSAVIMO FORMA

Mokslo ir studijų institucijų neekonominės veiklos finansavimui valstybės pagalbos nuostatos netaikomos.

Mokslo ir studijų institucijų ir įmonėms ekonominės veiklos finansavimui finansavimui taikomos de minimis pagalbos nuostatos

DIDŽIAUSIA GALIMA GAUTI FINANSAVIMO SUMA

Projekto biudžetas, nuo kurio apskaičiuojama Agentūros finansuojama projekto biudžeto dalis, negali viršyti 100000 eurų

Numatoma projektų pradžia: 2019 m. liepos 1 d.

Projektų trukmė - iki 16 mėn. (iki 2020 m. spalio 31 d.)

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

  • Išlaidos personalui;
  • Išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (amortizacijos/nusidėvėjimo išlaidos)
  • Išlaidos medžiagoms, priemonėms ir panašiems produktams (prekėms);
  • Išlaidos pagal paslaugų sutartis

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Mokslo ir studijų institucijos kartu su partneriu privačiu juridiniu asmeniu

VERTINIMO KRITERIJAI

Atrankos kriterijai

  • Kuriamo produkto MTEP etapas;
  • kuriamo produkto technologinis naujumas/inovatyvumas
  • kuriamo produkto komercinis potencialas/rinka

Prioritetiniai atrankos kriterijai:

  • projektas planuojamas įgyvendinti su atžaline įmone, įsteigta mažiau nei 12 mėn. iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos;
  • projekto vystoma tema/produkto sritis yra susijusi su projekte dalyvaujančio doktoranto/mokslo daktaro, kuriam suteiktas mokslų daktaro laipsnis mažiau nei 24 mėn. iki paraiškos Agentūrai pateikimo dienos, tema
  • projekte numatomas pasiekti rezultatas atitiks vėlesnį nei 5 MTEP etapų klasifikacijos etapą.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Paraiškos teikiamos interneto svetainėje E. mokslo vartai nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2019 m. gegužės 16 d. 16:30 val.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Paraiškos pildymo klausimais:
Daiva Keršienė, tel. (+370) 604 79828, el. paštas: daiva.kersiene@mita.lt

Prisijungimo prie MTEPIS:
Žanas Matuzanis tel. (+370) 652 44275, el. p. mtepis@mita.lt

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-06 nutarimas Nr. 650)