BDAR
Close

Kvietimas teikti technologinės plėtros projektų paraiškas

.
Galioja iki

2021-07-05

Seminaro „Technologinės plėtros projektai – mokslo ir verslo bendradarbiavimas“ įrašas

1. 

Bendro pobūdžio informacija 

1.1.  Kvietimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas technologinės plėtros projektų finansavimui 

1.2.  Kvietimo numeris

4 kvietimas

1.3.  Aktualūs teisės aktai

Technologinės plėtros projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)

2. 

Reikalavimai pareiškėjams

2.1.  Tinkami pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos

2.2.  Tinkami partneriai

2.2.1. Privatieji juridiniai asmenys:
2.2.1.1 atitinkantys labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą (toliau – įmonė).
2.2.1.2. bent vienas partneris turi būti įmonė. Partneris - įmonė turi būti vykdžiusi aktyvią veiklą per paskutinius kalendorinius metus, t. y. įmonės pajamos yra ne mažesnės kaip 3.000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų, 00 euro ct) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus Įmonė turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre ne vėliau, nei iki 2020 m. gruodžio 31 d.
2.2.1.3. Valstybės pagalbos išmokėjimo metu  turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.

3. 

Tinkamos išlaidos ir finansavimo principai 

3.1.  Tinkamos išlaidos 

Tinkamos išlaidos turi atitikti Aprašo V skyriaus. ir Aprašo 2 priede nurodytus reikalavimus tinkamoms išlaidoms.

3.2.  Tinkamų išlaidų kategorijos 

3.2.1. išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
3.2.2 išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
3.2.3. išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir panašioms prekėms);
3.2.4. išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika.
3.2.5. išlaidos naujo ilgalaikio turto įsigijimui (nusidėvėjimui arba amortizacijai);
3.2.6. Netiesioginės išlaidos 

3.3.  Didžiausia galima projekto vertė  100 (šimtas) tūkstančių eurų.
3.4.  Didžiausia galima finansuojamoji dalis 

3.4.1. mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – 100 (vienas šimtas) proc. jų tinkamų išlaidų (ne de minimis pagalba);
3.4.2. de minimis pagalbos, kiekvienam de minimis pagalbos gavėjui, finansuojamoji dalis iki 80 (aštuoniasdešimt) proc. jo tinkamų išlaidų

3.5.  Finansavimo forma 

Negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis De minimis reglamentu

3.6.  Tinkamų išlaidų laikotarpis  2021 m. liepos 1 d. - 2022 m. spalio 31 d.
3.7.  Projekto laikotarpis

Iki 16 mėn.

4. 

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka

4.1.  Paraiškų pateikimo terminas  2021 m. gegužės 27 d. 9.00 val. iki 2021 m. liepos 5 d. 16.30 val.
4.2.  Paraiškų teikimo tvarka 

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).

4.3.  Paraiškų vertinimo tvarka  Numatyta Aprašo VII skyriuje.
5.

Kita informacija

5.1.  Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Priemonės klausimais:
Daiva Keršienė, tel. nr. +370 60479828, 
el. p. [email protected];

MTEPIS sistemos klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. nr. +370 652 44275, 
el. p. [email protected]