BDAR
gdpr

 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Birutė Bukauskaitė
  16
 • Komunikacijos specialistė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolina Urbonaitė
  17
 • Vyriausiasis specialistas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  dr. Audrius Žvikas
  14
 • Visuotinės dotacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mantas Biekša
  1
  Elvyra Batulevičienė
  2
  Inga Masilionytė-Larionova
  dr. Justina Rukšnaitė

  1. SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMOS PRIEMONĖS

  1.1. „Inovaciniai čekiai“, „Inočekiai“, „Inostartas“, „MTEP rezultatų komercinimas ir tarptautiškumo skatinimas“ priemonės administravimas“ (programa „Eureka“), „Inopatentas“.

  2. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  2.1. dalyvauti įgyvendinant inovacijų politiką Lietuvoje, vykdant priemones, skatinančias įvairaus pobūdžio inovacijų plėtrą, inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikti siūlymus dėl inovacijų politikos formavimo;

  2.2. administruoti 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemones Agentūrai pavestas valdyti visuotinės dotacijos būdu; 

  2.3. administruoti 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų visuotinės dotacijos priemonę „Inočekiai LT“;

  2.4. prisidėti formuojant inovacijų diegimui palankią aplinką, skleisti informaciją ir populiarinti Lietuvos pasiekimus inovacijų srityje.

  3. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  3.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei skyriaus administruojamų priemonių efektyvesnio įgyvendinimo, finansavimo ir kitais inovacijų politikos klausimais;

  3.2. vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, 9.2.1-9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.9-9.3.11, 9.3.13, 9.6, 9.8-9.10, 9.12-9.14, 9.16, 9.17.2, 9.17.4, 9.17.5 papunkčiuose nustatytas funkcijas;

  3.3. užtikrina 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų atlikimą teisės aktuose nustatyta tvarka, administruojant visuotinės dotacijos priemonę „Inočekiai LT“;

  3.4. skatina aktyvų Lietuvos mokslo ir verslo atstovų dalyvavimą priemonėse, teikiant metodinę paramą Lietuvos institucijoms, Lietuvos mokslo bendruomenei ir verslo atstovams apie dalyvavimo skyriaus administruojamose priemonėse galimybes;

  3.5. skyriaus veiklos klausimais kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis bei rengia apžvalgas;

  3.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą vadovybei, kitiems Agentūros padaliniams, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

  3.7. dalyvauja įvairių institucijų organizuojamuose informaciniuose posėdžiuose, mokymuose, kituose tarptautiniuose bei Lietuvos renginiuose mokslo ir technologijų klausimais bei skleidžia gautą informaciją tikslinėms grupėms;

  3.8. Skyriaus veiklos klausimais rengia teisės aktų projektus, ataskaitas, suvestines, planus, kitus dokumentus irteisės aktų nustatyta tvarka teikia valstybės institucijoms;

  3.9. vykdo mokslo ir verslo bendradarbiavimo analizę ir ne rečiau kaip kartą per metus rengia jos apžvalgą;

  3.10. bendradarbiauja Skyriaus administruojamų priemonių klausimais su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis;

  3.11. pagal kompetenciją vykdo kitas Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

 • MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  dr. Lina Kisielė
  Vedėja
  dr. Edita Bagdonaitė
  3
  Jolita Razumienė
  Eigirdas Sarkanas
  Deividas Petrulevičius

  1. SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMOS PROGRAMOS

  1.1. „Horizontas 2020“ programa, „Eurostars-2“ programa, technologinės plėtros priemonė, krašto apsaugos poreikiams skirti MTEP projektai, „BSR Inovacijų ekspresas“, NASA tarptautinių stažuočių programa, vizitai į Europos kosmoso agentūros centrus, partnerių paieškos MTEP projektams vizitai užsienyje, pramoninė doktorantūra, Lietuvos – Kinijos bendradarbiavimo skatinimas, Lietuvos – Izraelio bendradarbiavimo skatinimas, Lietuvos – Singapūro bendradarbiavimo skatinimas, Lietuvos – Skandinavijos bendradarbiavimo skatinimas, Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo skatinimas, CONCERT-Japan iniciatyva.

  2. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  2.1. analizuoti Lietuvos inovacijų aplinką ir teikti siūlymus dėl priemonių, skatinančių įvairaus pobūdžio inovacijų plėtrą;

  2.2. administruoti Agentūros direktoriaus pavestas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas bei priemones (toliau – programos); 

  2.3. skatinti tarptautinį mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą tarp mokslo ir studijų institucijų bei verslo subjektų;

  2.4. skatinti šalyje inovacijas, formuoti inovacijų diegimui palankią aplinką, skleisti informaciją ir populiarinti Lietuvos pasiekimus inovacijų srityje.

  3. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  3.1. teisės aktuose nustatyta tvarka įgyvendina programų ir Agentūros sudarytų tarptautinių susitarimų vykdymo Lietuvoje administravimą, teikdamas suinteresuotiems asmenims metodinę ir (ar) finansinę pagalbą;

  3.2. pagal kompetenciją teikia siūlymus inovacijų politiką formuojančioms institucijoms mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, mokslinių tyrimų komercinimo, inovacijų plėtros, technologijų perdavimo skatinimo, programų efektyvesnio įgyvendinimo, finansavimo ir kitais inovacijų politikos klausimais;

  3.3. kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie Lietuvos mokslo ir verslo atstovų bei kitų Lietuvos dalyvių dalyvavimą programose, vykdo Lietuvos dalyvavimo programose stebėseną ir poveikio vertinimą;

  3.4. teisės aktuose nustatyta tvarka administruoja mokslo ir technologijų parkų, atviros prieigos išteklių ir paslaugų duomenų bazes;

  3.5. Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, Lietuvos ir užsienio diplomatinėmis atstovybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir verslo bendruomenėmis;

  3.6. pagal kompetenciją vykdo viešinimo veiklą, pristato visuomenei Skyriaus veiklą, rengia medžiagą periodiniams ir vienkartiniams leidiniams, organizuoja renginius, rengia informaciją Agentūros tinklalapyje ir pan.;

  3.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, ataskaitas, suvestines, planus ir kitus dokumentus;

  3.8. pagal kompetenciją vykdo kitas vadovybės pavestas funkcijas.

 • Teisės, pirkimų ir vertinimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vygandas Lenkauskas
  17
  Karolina Plotnikovaitė
  -
  Lina Samavičienė
  17
  Karolina Urbonaitė

  1. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  1.1. užtikrinti Agentūros veiklos teisėtumą;

  1.2. organizuoti Agentūros viešuosius pirkimus, projektų vykdytojų vykdomų viešųjų pirkimų kontrolę, dalyvauti koordinuojant ikiprekybinių pirkimų ir skatinanti inovatyvių sprendimų pirkimų vykdymą;

  1.3. organizuoti Agentūros vykdomą ekspertinį vertinimą;

  1.4. užtikrinti Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių laikymąsi;

  1.5. užtikrinti korupcijos prevenciją Agentūroje;

  1.6. organizuoti įtariamų pažeidimų tyrimus;

  1.7. valdyti ir tvarkyti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (toliau – MTEPIS);

  1.8. padėti Agentūros direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;

  1.9. organizuoti Agentūros dokumentų valdymą ir raštvedybą;

  1.10. užtikrinti Agentūros valdymą pagal kokybės vadybos reikalavimus;

  1.11. dalyvauti administruojant visuotinės dotacijos priemones;

  1.12. administruoti Agentūros gaunamą Europos Sąjungos techninę paramą.

  2. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  2.1. rengia kartu su kitų Agentūros struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais Vyriausybės nutarimų, ūkio ministro, švietimo ir mokslo ministro, Agentūros direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų projektus bei juos vizuoja;

  2.2. teikia siūlymus dėl teisės aktų Agentūros veiklos klausimais rengimo ir jų tobulinimo;

  2.3. koordinuoja Agentūros teisės aktų (jų projektų) paskelbimą Teisės aktų registre, Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Agentūros interneto svetainėje;

  2.4. rengia sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus bei jas vizuoja;

  2.5. atstovauja Agentūrai teismuose, rengia dokumentus teisėsaugos ir teisingumo institucijoms;

  2.6. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų pirkimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  2.7. organizuoja ir vykdo Agentūros finansuojamų projektų viešųjų pirkimų vykdymo kontrolę;

  2.8. teikia konsultacijas dėl ikiprekybinių pirkimų ir inovatyvių sprendimų viešųjų pirkimų vykdymo perkančiosiose organizacijose;

  2.9. organizuoja administruojamų programų ir priemonių projektų ir jų vykdymo ataskaitų ekspertinį vertinimą, teikia ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP), dėl planuojamų vykdyti pirkimų atitikimo ikiprekybiniams pirkimams, Agentūros direktoriaus pavedimu atlieka kitą ekspertinę veiklą;

  2.10. administruoja valstybės institucijų MTEP paslaugų pirkimų duomenų bazę;

  2.11. administruoja Agentūros ekspertų duomenų bazę;

  2.12. techniškai aptarnauja Agentūros ekspertų grupes;

  2.13. organizuoja ir vykdo informacijos apie Agentūros teikiamą valstybės pagalbą pateikimą institucijoms ir jų administruojamoms informacinėms sistemoms pagal kompetenciją;

  2.14. organizuoja korupcijos prevencijos priemonių diegimą Agentūroje, atlieka antikorupcinius vertinimus;

  2.15. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pažeidimų tyrimus Agentūros finansuojamuose projektuose, nagrinėja skundus dėl Agentūros veiklos;

  2.16. administruoja MTEPIS, užtikrina jos plėtrą ir tobulinimą pagal Agentūros poreikius; 

  2.17. atsižvelgdamas į Agentūros strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

  2.18. kartu su kitais Agentūros struktūriniaispadaliniais atlieka Agentūros struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Agentūros pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;

  2.19. atlieka personalo sudėties analizę, padeda Agentūros direktoriui formuoti personalo sudėtį;

  2.20. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Agentūroje;

  2.21. padeda Agentūros struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje; 

  2.22. padeda Agentūros direktoriui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  2.23. padeda Agentūros direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

  2.24. pagal kompetenciją kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia agentūros direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Agentūroje gerinimo;

  2.25. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Agentūros struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  2.26. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

  2.27. padeda Agentūros direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  2.28. teikia informaciją valstybės tarnautojų registrui;

  2.29. organizuoja Agentūros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  2.30. tvarko personalo darbo laiko apskaitą;

  2.31. organizuoja atostogų suteikimą personalui; 

  2.32. organizuoja personalo pervežimą vidaus ir tarptautiniais maršrutais;

  2.33. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; 

  2.34. pagal kompetenciją padeda Agentūros direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  2.35. padeda Agentūros direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

  2.36. užtikrina Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo sąlygas, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

  2.37. organizuoja Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo, civilinę ir priešgaisrinę saugą;

  2.38. organizuoja Agentūros gaunamų ir siunčiamų dokumentų bei informacijos srautų paskirstymą bei registravimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  2.39. organizuoja Agentūros dokumentų valdymą bei tvarko Agentūros archyvą;

  2.40. konsultuoja Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, ar jų rengiami dokumentai ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka teisinės technikos reikalavimus; informuoja apie aktualius naujausius pasikeitimus darbo apmokėjimo, mokesčių srityje;

  2.41. pagal kompetenciją Agentūros veiklos teisiniais, finansiniais konsultuoja suinteresuotus asmenis;

  2.42. pagal kompetenciją dalyvauja projektuose;

  2.43. Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, komitetuose Agentūroje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;

  2.44. direktoriaus pavedimu vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.1, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.8, 9.3.4-9.3.5, 9.3.7-9.3.8, 9.3.81, 9.3.12, 9.3.14, 9.8, 9.17.5, 9.14 papunkčiuose nustatytas funkcijas;

  2.45. organizuoja administruojamų MTEP ir inovacijų programų bei jų priemonių įgyvendinimo stebėseną, jų poveikio vertinimą;

  2.46. valdo Agentūros vykdomus projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos techninės paramos lėšų;

  2.47. rūpinasi Agentūros transporto saugia eksploatacija, kelionės lapų, kuro nurašymo aktų išrašymu;

  2.48. organizuoja Agentūros patalpų valymą;

  2.49. pagal kompetenciją vykdo kitas Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

 • Finansų ir ūkio skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaida Ražanauskė
  4
  Jurga Novikovaitė
  5
  Gediminas Vingelis
  6

  1. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  1.1. formuluoti ir įgyvendinti Agentūros finansų politiką;

  1.2. teisės aktų ir sutarčių nustatyta tvarka organizuoti ir tvarkyti valstybės biudžeto, kitų Agentūros lėšų ir valdomo ir naudojamo turto buhalterinę apskaitą;

  1.3. teisės aktų nustatyta tvarka skirti lėšas Agentūros administruojamų programų (priemonių) projektams, vykdyti jų panaudojimo priežiūrą;

  1.4. Agentūrai skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas Agentūrai pervestas lėšas naudoti racionaliai ir pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;

  1.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengti ir teikti finansinę ir kitą atskaitomybę bei kitas ataskaitas;

  1.6. nuolat tobulinti apskaitos metodus pasitelkus naujausias kompiuterizavimo galimybes bei tinkamai pasirenkant apskaitos procedūrų taisykles;

  1.7. organizuoti Agentūros finansų kontrolę;

  1.8. užtikrinti Agentūros kompiuterinių duomenų kaupimo bazių, kompiuterinio tinklo ir informacinės sistemos priežiūrą;

  1.9. dalyvauti administruojant visuotinės dotacijos priemones.

  2. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  2.1. formuoja Agentūros apskaitos politiką, teikia siūlymus direktoriui dėl jos tobulinimo, ją įgyvendina;

  2.2. organizuoja ir įgyvendina tvarkingą Agentūros buhalterinės apskaitos administravimą;

  2.3. organizuoja ir vykdo Agentūros biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei vidaus dokumentais;

  2.4. vykdo lėšų Agentūros administruojamų programų (priemonių) projektams pervedimus, jų panaudojimo finansinę priežiūrą, direktoriaus pavedimu dalyvauja projektų patikrose vietose, dalyvauja administruojant grąžintinas ir grąžintas lėšas iš projektų;

  2.5. organizuoja ir vykdo Agentūros išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

  2.6. rengia ataskaitas, informaciją Agentūros buhalterinės apskaitos klausimais ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;

  2.7. užtikrina Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo sąlygas, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

  2.8. rūpinasi Agentūros transporto saugia eksploatacija, technine priežiūra;

  2.9. organizuoja darbo kabinetų, salių ir kitų patalpų priežiūrą, remontą;

  2.10. organizuoja Agentūros viešus prekių aukcionus;

  2.11. organizuoja Agentūros ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto inventorizacijas, medžiagų nurašymą, nereikalingo ar netinkamo naudoti turto likvidavimą;

  2.12. vykdo Agentūros kompiuterinio tinklo, informacinės sistemos ir kompiuterinių duomenų, internetinio tinklalapio priežiūrą;

  2.13. kaupia, tvarko ir atnaujina Agentūros darbui reikalingas vietines duomenų bazes ir duomenis, gaunamus iš kitų duomenų bazių ir registrų;

  2.14. padeda Agentūros skyriams tobulinti darbo organizavimo būdus panaudojant kompiuterinius informacijos apdorojimo metodus;

  2.15. diegia Agentūros padaliniuose naują kompiuterių įrangą, organizuoja naudojamos kompiuterių technikos techninę priežiūrą ir jos remontą bei naudojimui reikalingų medžiagų (prekių) tiekimą;

  2.16. organizuoja Agentūros kompiuterių informacinių sistemų plėtimo ar tobulinimo poreikio ir informacijos srautų analizę, teikia pasiūlymus šiais klausimais;

  2.17. direktoriaus pavedimu vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.3.3-9.3.4, 9.3.6, 9.3.14, 9.7, 9.8, 9.17.2, 9.17.3, 9.17.5, 9.14 papunkčiuose nustatytas funkcijas;

  2.18. pagal kompetenciją vykdo kitas Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

 • Projektas „ClusterFY“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Dijkstra
  -
  Lina Samavičienė
  10
 • Projektas „TraCS3“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simas Dunauskas
  4a
  Martynas Survilas
  10
 • Projektas „Baltic Sea Region Smart Specialisation Ecosystem“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Dijkstra
  Lina Samavičienė
  17
 • Lietuvos kosmoso biuras
  Tel. , El. p.
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eigirdas Sarkanas
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-14