BDAR
Close

 • Vadovybė
  Nėra kontaktų
 • Visuotinės dotacijos skyrius
  Nėra kontaktų

  1. SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMOS PRIEMONĖS

  1.1. „Inovaciniai čekiai“, „Inočekiai“, „Inostartas“, „MTEP rezultatų komercinimas ir tarptautiškumo skatinimas“ priemonės administravimas“ (programa „Eureka“), „Inopatentas“.

  2. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  2.1. dalyvauti įgyvendinant inovacijų politiką Lietuvoje, vykdant priemones, skatinančias įvairaus pobūdžio inovacijų plėtrą, inovacijų tinklų kūrimąsi ir plėtrą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, teikti siūlymus dėl inovacijų politikos formavimo;

  2.2. administruoti 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos priemones Agentūrai pavestas valdyti visuotinės dotacijos būdu; 

  2.3. administruoti 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų visuotinės dotacijos priemonę „Inočekiai LT“;

  2.4. prisidėti formuojant inovacijų diegimui palankią aplinką, skleisti informaciją ir populiarinti Lietuvos pasiekimus inovacijų srityje.

  3. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  3.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus vadovybei skyriaus administruojamų priemonių efektyvesnio įgyvendinimo, finansavimo ir kitais inovacijų politikos klausimais;

  3.2. vykdo Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių patvirtinimo“, 9.2.1-9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.3.4, 9.3.6, 9.3.9-9.3.11, 9.3.13, 9.6, 9.8-9.10, 9.12-9.14, 9.16, 9.17.2, 9.17.4, 9.17.5 papunkčiuose nustatytas funkcijas;

  3.3. užtikrina 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų atlikimą teisės aktuose nustatyta tvarka, administruojant visuotinės dotacijos priemonę „Inočekiai LT“;

  3.4. skatina aktyvų Lietuvos mokslo ir verslo atstovų dalyvavimą priemonėse, teikiant metodinę paramą Lietuvos institucijoms, Lietuvos mokslo bendruomenei ir verslo atstovams apie dalyvavimo skyriaus administruojamose priemonėse galimybes;

  3.5. skyriaus veiklos klausimais kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis bei rengia apžvalgas;

  3.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais ir organizuoja jos teikimą vadovybei, kitiems Agentūros padaliniams, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

  3.7. dalyvauja įvairių institucijų organizuojamuose informaciniuose posėdžiuose, mokymuose, kituose tarptautiniuose bei Lietuvos renginiuose mokslo ir technologijų klausimais bei skleidžia gautą informaciją tikslinėms grupėms;

  3.8. Skyriaus veiklos klausimais rengia teisės aktų projektus, ataskaitas, suvestines, planus, kitus dokumentus irteisės aktų nustatyta tvarka teikia valstybės institucijoms;

  3.9. vykdo mokslo ir verslo bendradarbiavimo analizę ir ne rečiau kaip kartą per metus rengia jos apžvalgą;

  3.10. bendradarbiauja Skyriaus administruojamų priemonių klausimais su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis;

  3.11. pagal kompetenciją vykdo kitas Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-24