Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Parengia reikiamų paslaugų pirkimo dokumentacijas (įskaitant technines specifikacijas). 

2. Vykdo viešojo pirkimo procedūras.

3. Parengia ir suderina sutartis su tiekėjais, prižiūri jų vykdymą.

4. Derina tarptautinės finansinių technologijų konferencijos organizavimo veiksmus su institucijomis, atsakingomis už FinTech inovacijų skatinimą.

5. Konferencijos metu koordinuoja paslaugų teikėjus, operatyviai sprendžia iškylančius klausimus (susirgus pranešėjui ar pan. situacijose).

6. Rūpinasi pranešėjų ir moderatorių pritraukimu ir užtikrina jų profesionalų darbą konferencijose.

7. Derina programos temas su pranešėjais, moderatoriais ir suinteresuotomis institucijomis.

8. Rūpinasi tarptautinės finansinių technologijų konferencijos techniniu įgyvendinimu.

9. Užtikrina kokybišką svarbių svečių (pranešėjų, verslo delegacijų, moderatorių ir pan.) pasitikimą ir logistiką.

10. Kuria parodos dalyvių pritraukimo strategiją ir ją įgyvendinimą. 

11. Vykdo komunikaciją su parodos dalyviais ir teikia pagalbą jiems dėl stendų rengimo bei pagalbą parodos metu. 

12. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

13. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

14. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

15. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

16. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

17. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

18. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pageidautina finansų, technologijų arba komunikacijos srityje) arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti darbo patirties renginių organizavimo arba komunikacijos, informacinių technologijų, arba finansinių technologijų srityse.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių ir anglų kalba raštu ir žodžiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Egde. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose ir kritiškai mąstyti.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.