Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Koordinuoja GovTech laboratorijos tarptautines ir vietines partnerystes ir su tuo susijusias veiklas.

2. Vysto bendradarbiavimą su užsienio GovTech laboratorijomis, startuoliais, įmonėmis, investuotojais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

3. Rengia GovTech renginių užsienyje koncepciją ir planą ir suderina su institucijoms, atsakingomis už GovTech inovacijų skatinimą.

4. Rengia ir daro pranešimus apie GovTech inovacijas.

5. Rengia konferencijos tarptautinių dalyvių pritraukimo planus, kviečia aukšto lygio užsienio svečius.

6. Koordinuoja konferencijos paralelines sesijas, skirtas GovTech partneriams Lietuvoje ir užsienyje.

7. Rengia reikalingų paslaugų pirkimo dokumentaciją ir vykdo viešuosius pirkimus.

8. Parengia ir suderina sutartis su tiekėju, kontroliuoja sutarčių vykdymą.

9. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

10. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

11. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

12. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

13. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

14. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

15. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį komunikacijos, arba projektų valdymo, arba startuolių, arba inovacijų ar verslumo skatinimo, tarptautinio bendradarbiavimo, arba susijusioje srityje.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti geras anglų kalbos žinias (B2).

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Edge. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.