Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Koordinuoja GovTech laboratorijos veiklas, susijusias su viešojo sektoriaus institucijų įtraukimu į GovTech.

2. Parengia renginių Lietuvoje koncepciją, vykdymo planą ir suderina su institucijoms, atsakingomis už GovTech inovacijų skatinimą. 

3. Parengia ir skaito pranešimus renginiuose apie GovTech inovacijas. 

4. Parengia reikiamų paslaugų pirkimo dokumentacijas (įskaitant technines specifikacijas). 

5. Vykdo viešojo pirkimo procedūras.

6. Parengia ir suderina sutartis su tiekėjais, kontroliuoja sutarčių su tiekėjais vykdymą.

7. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

8. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

9. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

10. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

11. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

12. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

13. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo, arba startuolių, arba inovacijų ar verslumo skatinimo, arba viešojo sektoriaus, arba susijusioje srityje (privalumas – turėti darbo patirties nurodytose srityse dirbant viešajame sektoriuje).

4. Demonstruoti puikius komunikacinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti geras anglų kalbos žinias.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Edge. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.