Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Rengti straipsnius, žinutes, tekstografinę informaciją, reklaminius tekstus, apžvalgas projekto „Startuolių platformos/aplinkos - technologijų uosto (TechHub) vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus“ vykdomų veiklų klausimais.

2. Rinkti visą reikiamą informaciją straipsnių, žinučių, tekstografinės informacijos, reklaminių tekstų, apžvalgų parengimui, pateikti visą reikiamą informaciją žiniasklaidos priemonėms.

3. Teikti pasiūlymus bei idėjas straipsnių, žinučių, tekstografinės informacijos, reklaminių tekstų, apžvalgų temoms, inovatyviam jų išpildymui.

4. Aktyviai dalyvauti projekto veiklose, renginiuose teikti idėjas bei pasiūlymus projekto veiklų viešinimo klausimais.

5. Rinkti informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

6. Rengti ataskaitas apie projekto metu vykdytas veiklas, jų įgyvendinimą.

7. Teikti informaciją, reikalingą projekto veikloms, renginiams viešinti.

8. Vykdyti kitas  projekto vadovo pavestas funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), pageidautina komunikacijos srityje.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus inovacijų vystymo klausimais, būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Būti puikiai susipažinusiam su Lietuvos bei užsienio šalių inovacijų ekosistema.

4. Ne mažesnė nei 2 metų patirtis straipsnių rašymo, žiniasklaidos ar panašioje srityje, vykdant žurnalisto ir (ar) straipsnių rašytojo funkcijas.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių bei anglų kalbomis raštu ir žodžiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook ir MS Edge.

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.