Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdyti projekto „Startuolių platformos/aplinkos - technologijų uosto (TechHub) vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus“ efektyvią komunikaciją socialiniuose tinkluose, siekiant populiarinti technologijų pažangą ir inovacijas bei sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę.

2. Sukurti naują pasirinkto (-ų) socialinio tinklo paskyrą, ją administruoti bei pildyti kokybišku turiniu.

3. Organizuoti bei vykdyti projekto bei projekto veiklų viešinimą elektroninėje erdvėje (el. puslapiuose, socialinių tinklų paskyrose).

4. Vykdyti paiešką bei organizuoti bendradarbiavimą su informaciniais bei komunikacijos partneriais.

5. Rūpintis visos reikiamos informacijos, susijusios su projekto veiklų viešinimu platinimu, dalinimusi su naujienų agentūromis bei kitais galimais komunikacijos kanalais.

6. Aktyviai dalyvauti projekto veiklose, renginiuose teikti idėjas bei pasiūlymus projekto veiklų viešinimo klausimais

7. Rinkti informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu.

8. Rengti ataskaitas apie atliktų veiklų įgyvendinimą

9. Pateikti informaciją, reikalingą projekto veikloms, renginiams viešinti.

10. Vykdyti kitas su projekto viešinimo veiklomis susijusias funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), pageidautina komunikacijos srityje

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus inovacijų vystymo klausimais, būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Būti susipažinus su Lietuvos inovacijų ekosistema.

4. Ne mažesnė nei 2 metų patirtis viešųjų ryšių srityje. Puikus viešųjų ryšių srities išmanymas, gebėjimas savarankiškai bendrauti su žurnalistais ir operatyviai teikti jiems informaciją.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių bei anglų kalbomis raštu ir žodžiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook ir MS Edge.

7. Turi kitų profesinių privalumų, pvz. patirtis dirbant su dizaino, leidybos veiklomis (mokėjimas dirbti su Corel Draw, Photoshop ir kitomis dizaino programomis bus laikomas kaip privalumas).

8.  Turėti straipsnių rengimo patirties.

9. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

10. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.