Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Koordinuoja ir organizuoja inovacijų, eksporto ir plėtros konsultantų veiklas.

2. Konsultuoja startuolius inovacijų, eksporto ir plėtros klausimais. 

3. Rengia inovacijų, eksporto ir plėtros rekomendacijas įmonėms.

4. Organizuoja grupines ir individualias konsultacijas startuoliams, siekiant padėti įdiegti ir (ar) sukurti inovacijas.

5. Užtikrina de minimis apskaitą, de minimis pagalbos dokumentacijos surinkimą.

6.  Informuoja įmones ir paaiškina, kas yra de minimis pagalba ir koks yra jos maksimalus dydis, teikia kitą su šiuo klausimu susijusią informaciją.

7. Derina su įmonėmis sutikimus dėl de minimis pagalbos bei „vienos įmonės“ deklaracijas pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintą formą, padeda įmonėms užpildyti minėtus dokumentus.

8. Dalijasi konsultacijų patirtimi su kitais projekto darbuotojais.

9. Įsitraukdami į projekto veiklas dalyvauja renginiuose, teikia informaciją reikalingą projekto veiklų viešinimui ir pan.

10. Pagal kompetenciją užtikrina projekto rodiklių pasiekimą. 

11. Pagal kompetenciją direktoriaus ar projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

12. Rengia visus reikalingus su funkcijų įgyvendinimu susijusius dokumentus.  

13. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos teisės aktus inovacijų vystymo klausimais, būti susipažinus su Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, bei inovacijų procesais, principais ir raida, priemonėmis bei programomis, skatinančiomis ar remiančiomis inovacijų vystymą ir plėtrą.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį dirbant verslo administravime ir (ar)  konsultavime ar verslo-mokslo veiklos organizavime ar inovacijų kūrime ar diegime, ar inovacijų politikos formavime ar įgyvendinime.

4. Per paskutinius 5 metus turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų teikimo ir (ar) inovacijų diegimo ir (ar) kūrimo patirtį ir per paskutinius trejus metus turi būti konsultavęs daugiau kaip 5 MTEP ir (ar) inovacijų veiklas vykdžiusias įmones minėtais klausimais.

5. Turi turėti ne mažiau kaip penkių įmonių, veikiančių ne trumpiau kaip penkerius metus, konsultuotų inovacijų paramos ir (ar) inovacijų konsultacinių paslaugų, MTEP ir (ar) inovacijų klausimais, teigiamus atsiliepimus (vertinimus).

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Edge.

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

9. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti kitiems daryti įtaką.