Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Vykdo GovTech laboratorijos veiklas, susijusias su tarptautinės GovTech konferencijos organizavimu. 

2. Parengia tarptautinės GovTech konferencijos startuolių ir įmonių pritraukimo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą, bei vykdo kitas veiklas, reikalingas kokybiškam konferencijos įgyvendinimui. 

3. Koordinuoja atskiras konferencijos sesijas, skirtas startuoliams ir inovatyvioms įmonėms, renginio metu,.

4. Vykdo kitas užduotis, būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

5. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

6. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

7. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

8. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

9. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

10. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dirbant su startuoliais ir (ar) startuolių vystymu, ir (arba) turėti patirties organizuojant renginius startuoliams (hakatonus ir kt.).

3. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu.

4.  Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Egde. 

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.