Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Rengia tarptautinės dirbtinio intelekto konferencijos koncepciją, organizavimo planą ir jį įgyvendina.

2. Rengia tarptautinės dirbtinio intelekto konferencijos ir kitos su dirbtinio intelekto populiarinimu pasirengimo konferencijai metu susijusios komunikacijos koncepciją, planą ir jį įgyvendina.

3. Rengia tarptautinės dirbtinio intelekto konferencijos dalyvių pritraukimo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą, bei vykdo kitas veiklas, reikalingas kokybiškam konferencijos įgyvendinimui.

4. Rengia reikalingų paslaugų pirkimo dokumentaciją 

5. Vykdo viešuosius pirkimus.

6. Parengia ir suderina sutartis su tiekėju, kontroliuoja sutarčių vykdymą.

7. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

8. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

9. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

10. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

11. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

12. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

13. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį komunikacijos, projektų valdymo ar startuolių, inovacijų ar verslumo skatinimo, arba susijusioje srityje.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių bei anglų kalbomis raštu ir žodžiu.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Edge. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.