Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Užtikrina sklandų ir teisėtą projekto administravimą, padeda projekto vadovui administruoti projekte numatytas veiklas.

2. Organizuoja savalaikį projekto informacijos tarpiniams ir galutiniam mokėjimų prašymams surinkimą, ją susistemina ir teikia projekto vadovui.

3. Tvarko projekto buhalterinę apskaitą vadovaudamasis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų apskaitos tvarkymą, Agentūros direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais:

3.1. padeda rengti mokėjimų prašymus;

3.2. veda tarnybinių komandiruočių apskaitą;

3.3. rengia projekto ataskaitas, kitus projekto dokumentus, tvarko finansinę dokumentaciją;

3.4. rengia projekto lėšų įgyvendinimo ataskaitas;

3.5. veda de minimis apskaitą.

4. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais.

5. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

6. Rengia raštus atitinkamoms institucijoms dėl projekto išlaidų pripažinimo tinkamumo finansuoti tikslinimo.

7. Teikia pasiūlymus ir informaciją apie projekto vykdymą, problemas bei trūkumus vadovybei ir projektą kontroliuojančiai institucijai.

8. Rengia visus reikalingus su projekto įgyvendinimo susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

9. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

1. Būti įgijus aukštąjį universitetinį išsilavinimą (viešojo administravimo, vadybos, verslo kryptis);   

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar Europos Komisijos finansuojamus projektus.

4. Būti susipažinus su Lietuvos inovacijų ekosistema.

5. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

7. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.