Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Parengia renginių užsienyje koncepciją, vykdymo planą ir suderina su institucijoms, atsakingomis už FinTech inovacijų skatinimą. 

2. Parengia ir daro pranešimus renginiuose apie Fintech inovacijas bei palankią inovacijų aplinką Lietuvoje. 

3. Parengia reikiamų paslaugų pirkimo dokumentacijas (įskaitant technines specifikacijas). 

4. Pagal kompetenciją vykdo viešojo pirkimo procedūras.

5. Parengia ir suderina sutartis su tiekėjais, kontroliuoja jų vykdymą.

6. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

7. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

8. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

9. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

10. Bendradarbiauja su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais ir kitomis institucijomis veiklos įgyvendinimo klausimais. 

11. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

12. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

13. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti darbo patirties komunikacijos arba informacinių technologijų srityje, arba finansinių technologijų, arba inovacijų ar verslumo skatinimo srityse.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti puikias anglų kalbos žinias ir gerai mokėti rusų kalbą.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.