Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Rengia tarptautinės finansinių technologijų konferencijos ir kitos su finansinių technologijų populiarinimu pasirengimo konferencijai metu susijusios komunikacijos koncepciją, planą ir jį įgyvendina.

2. Rengia tarptautinės finansinių technologijų konferencijos dalyvių ir žurnalistų pritraukimo planą ir organizuoja jo įgyvendinimą, bei vykdo kitas veiklas, reikalingas kokybiškam konferencijos įgyvendinimui.

3. Vykdo spaudos konferencijų organizavimą, bei kitus viešinimo veiksmus (kiek to nepadengs teikiamos paslaugos). 

4. Bendradarbiaudamas su institucijomis, dirbančiomis su finansinėmis technologijomis ir jų reguliavimu, rengia Lietuvos finansinių technologijų populiarinimo tarptautinę ir nacionalinę komunikacijos koncepcijas, planus ir juos įgyvendina. 

5. Parengia reikiamų paslaugų pirkimo dokumentacijas (įskaitant technines specifikacijas). 

6. Vykdo viešojo pirkimo procedūras.

7. Parengia ir suderina sutartis su tiekėjais, kontroliuoja jų vykdymą.

8. Konferencijos metu koordinuoja paslaugų teikėjus, operatyviai sprendžia iškilusius klausimus (susirgus pranešėjui ar pan. situacijose).

9. Vykdo kitas užduotis būtinas kokybiškiausiam rodiklio rezultatui pasiekti.

10. Įvertina priskirtos veiklos įgyvendinimo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus vadovybei dėl veiklos įgyvendinimo.

11. Rengia pranešimus ir ataskaitas veiklos įgyvendinimo klausimais. 

12. Kaupia ir tvarko su veikla susijusią dokumentaciją. 

13. Bendradarbiauja su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Lietuvos banko, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais bei kitomis institucijomis veiklos įgyvendinimo klausimais. 

14. Pagal kompetenciją direktoriaus ir (ar) projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje. 

15. Rengia visus reikalingus su veiklos įgyvendinimu susijusius dokumentus, juos archyvuoja.  

16. Vykdo kitus tarnybinius vadovybės pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (pageidautina komunikacijos srityje) arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius projektus, gaunančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą.

3. Turėti 2 metų darbo patirties komunikacijos, arba informacinių technologijų, arba finansinių technologijų, arba renginių organizavimo srityse.

4. Demonstruoti puikius komunikacinius gebėjimus.

5. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu; turėti puikias anglų kalbos žinias.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Edge. 

7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

8. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.