Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Teikia siūlymus vadovybei dėl Agentūros įvaizdžio, viešųjų ryšių ir vidinės komunikacijos politikos formavimo ir ją įgyvendina.

2. Organizuoja informacijos sklaidą apie Agentūros vykdomą veiklą, užtikrindama jos viešumą ir skaidrumą:

2.1. rengia ir teikia raštu ir žodžiu informaciją šalies ir užsienio viešosios informacijos rengėjams, platintojams ir vartotojams apie Agentūros vykdomą veiklą;

2.2. inicijuoja ir organizuoja spaudos konferencijas, kitas konferencijas, seminarus, informacines dienas, mokymus ir kitus renginius, informacijos rengimą ir platinimą Agentūros interneto svetainėje, informaciniuose leidiniuose, kitų institucijų tinklalapiuose, televizijos ir radijo laidose;

2.3. palaiko ryšius su žinių agentūromis, žiniasklaidos priemonėmis, žurnalistais, viešųjų ryšių specialistais ar informacijos rengėjais ministerijose, kitose institucijose, nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose agentūros koordinuojamų programų klausimais;

2.4. rengia Agentūros veiklos viešinimo strategiją, planą ir prižiūri jų įgyvendinimą;

2.5. skleidžia informaciją apie Agentūros administruojamas mokslinių tyrimų,  technologinės plėtros, inovacijų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų programas ir priemones.

3. Vykdo funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 9.11, 9.12, 9.17.5, 9.14 papunkčiuose

4. Rengia vadovybės pranešimus, kalbas, viešus pasisakymus.

5. Organizuoja ir prižiūri Agentūros naujienlaiškio ir kitų leidinių leidybą, rengia straipsnius ir kitą informacinę medžiagą.

6. Užtikrina Agentūros interneto svetainės informacijos aktualumą ir savalaikį patalpinimą.

7. Archyvuoja Agentūros vaizdinę, tekstinę medžiagą, leidinius, straipsnius.

8. Rūpinasi Agentūros įvaizdžiu.

9. Analizuoja viešąją informaciją ir nuomonę, susijusią su Agentūros veikla. 

10. Užtikrina Agentūros vidinę komunikaciją.

11. Pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus savo vykdomos veiklos klausimais.

12. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

13. Vykdo kitus vadovybės tarnybinius pavedimus. 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių mokslų studijų srityje komunikacijos ir informacijos krypties.

2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, mokslinius tyrimus bei jų finansavimą, asmens duomenų apsaugą, informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

3. Būti susipažinusiam suEuropos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų programomis.

4. Turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje.

5. Turėti 1 metų darbo patirtį dirbant su mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų programomis.

6. Mokėti užsienio kalbą (anglų) pažengusio vartotojo lygmeniu B2 lygiu.

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

8. Labai gerai išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles.

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

10. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

11. Sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus.